Tag: Finanse samorządu

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Nierównomierny rozkład ryzyka kontaktowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym np. przerzucenie na wykonawców całości ryzyka zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, może skutkować brakiem ofert lub ich zawyżoną wyceną.

Z opłaty miejscowej do budżetu

- Jesteśmy turystyczną gminą. Wydajemy znaczne kwoty na uchodźców z Ukrainy. Powstaje luka w budżecie, którą chcemy pokryć dochodami z opłaty miejscowej. Powstał projekt wójta przewidujący podwyższenie opłaty z 1,5 na 2,5 zł za dzień pobytu z mocą wsteczną od 1 kwietnia. Czy będzie to legalne, podatku od nieruchomości nie możemy podnieść – pyta wójt.

Środki na rozwój usług przedszkolnych

Do 1 czerwca gminy z województwa łódzkiego mogą wystąpić o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla swoich przedszkoli.

Są fundusze na rozwijanie muzycznych talentów lub budowę placów zabaw

Jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe, działające na obszarze grupy „Dolina Drwęcy”, mogą wystąpić o dofinansowanie projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT

Dzięki podatkowej preferencji gminom łatwiej będzie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.

Samorząd może wybrać indywidualną metodę

Proporcja odliczenia VAT przy działalności mieszanej określona rozporządzeniem nie uwzględnia specyfiki działalności cmentarnej, a także nie pokazuje stopnia jej wykorzystania do czynności opodatkowanych.

Środki na wodociągi i kanalizację

- Gmina uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Jest ona w 100 proc. udziałowcem sp. z o.o. – zakład wodociągów. Czy można przekazać je do tej spółki w zamian za objęcie udziałów? Chodzi o dokapitalizowanie spółki w celu wykonania zadania. Jeśli tak, jaką klasyfikacje w budżecie zastosować w zakresie paragrafu – pyta wójt.

Szacowanie wartości zamówienia – błędy i wątpliwości

Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia wymaga w szczególności uprzedniego dokonania rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia aktualnego poziomu cen rynkowych.

Należność za użytkowanie zmienia się na określonych zasadach

Wypowiedzenie wysokości, czy to stawki procentowej opłat rocznych, czy wysokości tej opłaty, jest prawem, a nie obowiązkiem stron stosunku wieczystego użytkowania i może objąć dowolnie jeden lub obydwa elementy wymiaru tej opłaty.

Dopłata do biletów bez podatku

Rekompensata, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.