Tag:

Fundacje i Stowarzyszenia

Prawo do sądu działkowicza czy jego stowarzyszenia

Sąd Najwyższy ma orzec, czy w sporze o nabycie lub utratę członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym do sądu cywilnego można wystąpić dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego.

Fundator, beneficjenci i zarządzanie majątkiem

Fundacja, jako odrębny i samodzielny podmiot, będzie zakładana w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz.

Autopoprawka do ustawy o filarach rodzinnego majątku

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej. Propozycje zmian dotyczą kwestii podatkowych i mają na celu zarówno liberalizację uchwalonych już przepisów, jak i ich zaostrzenie w pewnych obszarach.

Darowizna dla Ukrainy: trzeba mieć potwierdzenie od fundacji

Pomagający ofiarom wojny mogą skorzystać z ulgi w PIT. Ale wsparcie należy udokumentować.

Ciekawe rozwiązanie prawne do ochrony i pomnażania majątku

Przychody uzyskiwane przez fundację rodzinną w ramach działalności dozwolonej, co do zasady, będą podlegały zwolnieniu. Oznacza to, że bieżąca działalność fundacji nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Biznesowe oblicze fundacji

Gromadzenie mienia i zarządzanie nim – to cel. Działalność gospodarcza ma go ułatwiać.

Fundacje rodzinne: Dobrze przygotowany statut to większe korzyści

Mimo, że fundacje rodzinne mają być kolejnym instrumentem ułatwiającym i usprawniającym sukcesję firm rodzinnych, nie można zapomnieć o tym, że będą wykorzystywane również przez pryzmat korzyści podatkowych, jakie są z nimi związane.

Nowe fundacje bez zbiórek na Facebooku

Portal firmy Meta pozwala organizować zbiórki środków na rzecz organizacji pożytku publicznego. By zyskać ten status, trzeba jednak działać aż dwa lata.

Pomoc od dobroczynnej fundacji nadal bez podatku

Jeśli wsparcie przekazuje charytatywna organizacja beneficjent nie płaci daniny.

Remedium na regulacje o zagranicznych spółkach kontrolowanych

Zmiana struktury właścicielskiej, w której docelowo aktywa zagraniczne są w posiadaniu polskiej fundacji rodzinnej, a nie zagranicznego trustu, może uchronić właścicieli od obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania CFC.