Niepełnosprawni: kto wliczył nową składkę ZUS, musi złożyć korekty

Jeśli informacja INF-D-P uwzględnia składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, trzeba ją skorygować. Gdy po korekcie zmieni się kwota dofinansowania, trzeba poprawić też wnioski Wn-D.

Publikacja: 22.08.2019 06:30

Niepełnosprawni: kto wliczył nową składkę ZUS, musi złożyć korekty

Foto: Adobe Stock

Od stycznia 2019 r. część wpłaty wykazywana w deklaracji ZUS DRA w polu dotyczącym wpłat na Fundusz Pracy jest przekazywana przez ZUS na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W praktyce składka na FP wynosi obecnie 2,30 proc. podstawy wymiaru, a reszta – 0,15 proc. – to właśnie nowa składka na SFWON. Jak jednak wskazało Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 14 maja 2019 r. (BON-I.52312.49.2019.AK) nowa składka nie stanowi kosztów płacy, o których mówi ustawa o rehabilitacji.

Czytaj także: Księgowi nie chcą drastycznie wysokich składek ZUS dla firm

Konieczność poprawek...

Do Organizacji OBPON napływają pytania dotyczące składki na SFWON. Część firm nie wiedziała bowiem o tej zmianie i nadal uwzględniała w kosztach płacy składkę na FP w wysokości 2,45 proc.

Jedno z pytań zadał pracodawca, który mimo takiej pomyłki nie uzyskał zawyżonej wysokości dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

- Zatrudniamy ponad 500 osób niepełnosprawnych, na których pobieramy dofinansowanie. Program płacowy wliczał nam w koszty płac 2,45 proc. na Fundusz Pracy, a nie 2,30 proc. Ciężko ręcznie poprawiać każdy załącznik. Czy w związku ze stanowiskiem BON (BON-I.52312.49.2019.AK) należy dokonać korekty kosztów wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2019 r. wykazanych w poz. 52 na informacji INF-D-P? Czy ewentualne korekty trzeba też złożyć za grudzień 2018 r., jeśli wynagrodzenie za ten miesiąc wypłacaliśmy do 10 stycznia 2019 r.? Zaznaczamy dodatkowo, że dla większości pracowników korekta składki FP na 2,30 proc. nie wpłynie na kwotę dofinansowania do wypłaty, ponieważ uzyskujemy z PFRON maksymalne kwoty dofinansowań, a nie limity kosztów płac.

... oraz ich zakres

Jak wynika z odpowiedzi BON z 5 lipca br. (BON-I.52312.123.2019.AK) w opisanej sytuacji niezbędna jest korekta informacji INF-D-P. Pracodawca uwzględnił w niej bowiem jako koszt płacy składkę na SFWON, która takiego kosztu nie stanowi. Konieczność skorygowania wniosków Wn-D o dofinansowanie pensji pracowników niepełnosprawnych zależy natomiast od tego, czy w wyniku korekty INF-D-P okaże się, że doszło do nadpłaty tego wsparcia. Jeśli tak, firma musi dodatkowo skorygować błędne wnioski Wn-D oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.

Edyta Sieradzka Wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 5 lipca 2019 r. (BON-I.52312.123.2019.AK)

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na e-mail z 25 czerwca 2019 r. informuje, że ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) w art. 2 pkt 4a wskazuje, że przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Definicja ta ma charakter wyczerpujący i wymaga ścisłej wykładni, ponieważ wdraża rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzU UE L z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.) w zakresie ustanawiającym limit intensywności dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE i udzielaną w ramach notyfikowanego Komisji programu pomocowego nr SA.40525(2015/X). Dlatego też w jej zakresie nie mieści się składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W informacjach INF-D-P i wnioskach Wn-D, składanych na podstawie art. 26c ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) należy wykazać prawidłowe dane, w przypadku, gdy w wyniku analizy bieżącej lu ex post pracodawca stwierdzi, że wykazane dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu lub prawnemu – powinien je skorygować dokonując wyrównania dofinansowania w sposób przewidziany w art. 49e ust. 1 lub 3 ustawy o rehabilitacji (...). Należy zauważyć, że art. 5 ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DzU poz. 2192), dotyczący składek na ten fundusz oraz art. 27 i 28 ustawy budżetowej na rok 2019 (DzU poz. 198), w których ustalono stopy procentowe dla składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i na Fundusz Pracy – obowiązują od 1 stycznia 2019 r., pomimo różnych dat publikacji obu ustaw. W konsekwencji, w razie wykazania składek nieuwzględnianych w informacji INF-D-P należy skorygować tę informację, a w przypadku gdy korekta informacji wpłynęłaby na zmianę kwoty wnioskowanego dofinansowania – należy skorygować również wniosek Wn-D i wnioskowaną kwotę należnego dofinansowania. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności ewentualnego powstania nadmiarowego dofinansowania, pracodawcy składający wniosek Wn-D za styczeń 2019 r. przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej, dokonują zwrotu nadmiarowej części dofinansowania bez odsetek. (...)

Od stycznia 2019 r. część wpłaty wykazywana w deklaracji ZUS DRA w polu dotyczącym wpłat na Fundusz Pracy jest przekazywana przez ZUS na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W praktyce składka na FP wynosi obecnie 2,30 proc. podstawy wymiaru, a reszta – 0,15 proc. – to właśnie nowa składka na SFWON. Jak jednak wskazało Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 14 maja 2019 r. (BON-I.52312.49.2019.AK) nowa składka nie stanowi kosztów płacy, o których mówi ustawa o rehabilitacji.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?