Świadczenie przedemerytalne: przed rejestracją w urzędzie można dorobić

Praca na zleceniu po zwolnieniu przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika nie przekreśla późniejszego otrzymania świadczenia przedemerytalnego.

Publikacja: 06.10.2016 03:00

Świadczenie przedemerytalne: przed rejestracją w urzędzie można dorobić

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Tak wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 listopada 2015 r. (III AUa 693/15).

Stan faktyczny w sprawie kształtował się następująco. Decyzją z 5 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zainteresowanej przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy-zlecenia zawartej po ustaniu stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Od tej decyzji ubezpieczona się odwołała. Sąd okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił odwołującej prawo do świadczenia przedemerytalnego od 11 lutego 2015 r. Ubezpieczona 10 lutego 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne do ZUS. Do wniosku dołączyła m.in. zaświadczenie wydane przez miejski urząd pracy potwierdzające fakt zarejestrowania w tym urzędzie od 1 sierpnia 2014 r., z prawem do zasiłku od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r. Wskazano, że w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawczyni nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Od 23 września 2010 r. do 31 maja 2014 r. zainteresowana była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy został rozwiązany za wypowiedzeniem przez pracodawcę na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) przez oświadczenie pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu niewypłacalności zakładu w rozumieniu ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.). Od 1 czerwca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. kobieta wykonywała pracę na podstawie umowy-zlecenia.

W ocenie sądu spełniła ona wszystkie warunki wymagane do ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 170 ze zm.). Według sądu do rozstrzygnięcia w tej sprawie pozostawało ustalenie, jaki wpływ na nabycie uprawnień do świadczenia ma zawarcie i wykonywanie umowy-zlecenia po rozwiązaniu stosunku pracy w dniu 31 maja 2014 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, wobec spełnienia pozostałych przesłanek uprawniających do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Sąd okręgowy wskazał, że żadna z norm nie posługuje się warunkiem pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przez nabyciem statusu osoby bezrobotnej. W związku z tym wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia po zakończeniu stosunku pracy, a przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy jako bezrobotna, nie ma znaczenia prawnego dla oceny przesłanek nabycia świadczenia przedemerytalnego.

Apelację od wyroku złożył ZUS, zarzucając m.in. naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wskazał, że dla nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego konieczne jest zachowanie kolejności zdarzeń, o czym świadczy sposób, w jaki został skonstruowany przepis art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Apelujący, interpretując treść tego przepisu, wywiódł, że nabycie statusu osoby bezrobotnej musi nastąpić bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wyrokiem z 10 listopada 2015 r. (III AUa 693/15) Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację organu rentowego.

Zdaniem eksperta

Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp. k.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zasługuje na aprobatę. W prawidłowy sposób sąd wskazał, że przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych stanowi, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła 55 lat oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet. Natomiast art. 2 ust. 3 rzeczonej ustawy stwierdza, że świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej wymienione warunki po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna i

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wobec powyższego ten przepis statuuje dwie grupy przesłanek, które muszą być spełnione przez osobę ubiegającą się o świadczenie przedemerytalne. Pierwsza odnosi się do sytuacji faktycznej utraty zatrudnienia przez sformułowanie „do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". Chodzi o przesłanki stażu pracy nie krótszego niż 6 miesięcy, wieku 55 lat dla kobiet i stażu emerytalnego wynoszącego co najmniej 30 lat dla kobiet.

Druga grupa przesłanek określona w art. 2 ust. 3 ustawy odnosi się do sytuacji bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku i łączy się ze statusem osoby bezrobotnej.

Te przepisy w żaden sposób nie kreują wymogu zarejestrowania w urzędzie pracy bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

Te kwestie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lipca 2013 r. (III UZP 2/13) wskazując, że nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego nie zostało uzależnione od zarejestrowania się w urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego bezpośrednio po utracie źródła utrzymania z przyczyn niezależnych od pracownika. Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych nie zawiera także przepisu, który pozbawiałby takie osoby prawa do świadczenia przedemerytalnego w przypadku poszukiwania nowego zatrudnienia lub jego podjęcia w okresie przed otrzymywaniem zasiłku dla bezrobotnych.

Zatem wykładnia tych przepisów wskazuje, że wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia po ustaniu zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, a przed datą zarejestrowania się w urzędzie pracy, nie pozbawia osoby zainteresowanej możliwości ubiegania się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Tak wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 listopada 2015 r. (III AUa 693/15).

Stan faktyczny w sprawie kształtował się następująco. Decyzją z 5 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zainteresowanej przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy-zlecenia zawartej po ustaniu stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości