Grzegorz Trejgel

Nadmierne obciążanie pracą to mobbing

Zarzucanie pracą, wysyłanie maili z poleceniami służbowymi do pracownika w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia chorobowego i urlopu oraz nieadekwatne rozliczanie ich wykonania, może stanowić mobbing.

SN: kurator zastąpi pracodawcę na jego wniosek

Ustanowienie dla spółki nieposiadającej organów kuratora jedynie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz bierność działania takiego kuratora prowadzi do nieważności postępowania przez sądem.

Wadliwe wypowiedzenia umowy o pracę bez możliwości naprawienia - wyrok SN

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, którego on nie zajmuje, jest wadliwe, choćby pracodawca złożył drugie prawidłowe wypowiedzenie bez uchylania się od skutków prawnych pierwotnej czynności. W takiej sytuacji zwolniony może domagać się odszkodowania.

Ustawowy okres wypowiedzenia nie ograniczy wysokości odszkodowania

Odszkodowanie w związku z wadliwym dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę w czasie trwającego wypowiedzenia tej umowy należy się za okres, do którego miał trwać okres wypowiedzenia. Także wtedy, gdy okres wypowiedzenia został umownie wydłużony.

Obniżki pensji w trybie zwolnień grupowych - wyrok TSUE

Pracodawca zatrudniający ponad 20 osób, który dokonuje wypowiedzeń zmieniających z przyczyn niedotyczących pracowników, powinien stosować ustawę o zwolnieniach grupowych.

Renta stała nie przysługuje na zawsze

Renta stała to renta orzeczona na czas określony dłuższy niż 5 lat wobec ustalenia trwałej niezdolności do pracy.

Czy błąd ZUS pozbawia prawa do renty rodzinnej

Uprawniony członek rodziny nabywa prawo do renty rodzinnej po osobie, która w chwili śmierci – mimo niespełniania warunków – miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek błędu organu rentowego.

Stałe wypłaty to część pensji

Świadczenie pieniężne nazwane w zakładowych przepisach płacowych (albo w umowie o pracę) „premią uznaniową", wypłacane pracownikowi systematycznie, w regularnych odstępach czasu, za zwyczajne wykonywanie obowiązków służbowych w oderwaniu od przesłanek nagrody określonych w art. 105 k.p., jest składnikiem wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wypłatę.

Wyliczenie stażu pracy: sąd ma się wystrzegać powielania błędów

Błędne wyliczenie 15 lat stażu pracy wymaganego do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury przez sąd powinien zweryfikować sąd odwoławczy, niezależnie od braku zarzutów w tym zakresie.

Spóźnienie z wnioskiem pozbawi macierzyńskiego z biznesu - wyrok SN

Przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego osobie prowadzącej działalność gospodarczą za okres po wykorzystaniu części odpowiadającej wymiarowi urlopu macierzyńskiego wymaga składania wniosków w terminach określonych w przepisach ubezpieczeniowych.