Jak powszechnie wiadomo, postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek strony. W tym drugim przypadku postępowanie zazwyczaj jest wszczynane dlatego, że strona zainteresowana jest uzyskaniem od organu określonego rozstrzygnięcia danej sprawy – zależy jej na decyzji o konkretnej treści, zgodnej z jej intencjami. Powyższe nie skutkuje oczywiście zdjęciem z organu przewidzianego w art. 7 k.p.a. obowiązku podejmowania, również z urzędu, wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz niezbędnych do załatwienia sprawy – zasada tzw. prawdy obiektywnej wiąże organ zarówno w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem strony, jak i wszczętym z urzędu. Organ w toku postępowania gromadzi zatem dowody i materiały, pozwalające na załatwienie rozpoznawanej sprawy. W końcowej fazie postępowania są one weryfikowane i oceniane, co znajduje swe odzwierciedlenie w treści decyzji administracyjnej.