Milena Dorobek

Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków - wprowadzanie tymczasowej taryfy odbywało się bez podstawy prawnej

W wielu przypadkach działanie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozbawione było podstaw prawnych i narażało przedsiębiorstwa na zaniżone, w stosunku do realnych kosztów i należnej marży zysku, ceny i stawki opłat.

Zasada domyślnego doręczenia elektronicznego - zmiany w prawie od lipca 2021 roku

Zasada domyślnego doręczenia elektronicznego oznacza, że jeśli adresat pisma posiada elektroniczną skrzynkę doręczeniową, to podmiot publiczny zobowiązany będzie wysyłać pisma na tę skrzynkę.

Zatwierdzanie taryfy za wodę i ścieki: poprawiony projekt lub uzasadnienie albo odwołanie od negatywnej decyzji

Obecnie w większości przypadków postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki albo jest w toku, albo właśnie zostało zakończone, często decyzją negatywną – a więc odmawiającą zatwierdzenia taryfy.

Postępowanie administracyjne: jest wyjątek od zasady stabilności decyzji

Stosownie do treści art. 156 § 2 k.p.a. nie stwierdza się nieważności aktu, gdy wywołał on nieodwracalne skutki prawne, zatem wstrzymanie wykonania aktu jest środkiem zapobiegającym powstaniu skutków tego rodzaju.

Nowy okres taryfowy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - wniosek o zatwierdzenie taryfy

Organy wyznaczają termin na poprawienie projektu taryfy w bardzo różnej długości, najczęściej jest to 30 dni, jednakże nie jest to regułą.

Postępowanie administracyjne: uzupełnienie dowodów przez obywatela trzeba dokładnie ocenić

Przewidziana w art. 79a kodeksu postępowania administracyjnego instytucja prawna wzmacnia gwarancje pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, tj. zgodnie z żądaniem strony.

Nowe taryfy na wodę i ścieki do zatwierdzenia

Postępowanie dotyczące taryfy najczęściej jest skomplikowane, długotrwałe i nastręcza wielu problemów. Jak pokazuje praktyka, trwa ono znacznie dłuższe niż przewidziany ustawowo termin 45 dni.Często postępowania w sprawie taryf trwają nawet miesiącami.

Gospodarka wodna: postępowania trwają nawet latami

Jest 45 dni od dnia otrzymania wniosku o zatwierdzenie taryfy za dostarczanie wodę i odprowadzanie ścieków na jego ocenę, analizę i wydanie decyzji. Z doświadczenia wynika, iż w niektórych regionalnych zarządach gospodarki wodnej takie postępowania trwają często miesiącami, a nawet latami.