Krzysztof Kurzeja

Skrócenie taryfy na dostarczenie wody jest możliwe

Największym zagrożeniem dla ustalenia taryfy, która ma obowiązywać aż trzy lata, jest zmienna sytuacja ekonomiczna, niemożliwa do przewidzenia w dłuższym okresie

Wykonywanie władzy publicznej wiąże się z odpowiedzialnością

Postępowanie w sprawie niezgodności z prawem decyzji może toczyć się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, jak również jako postępowanie sądowoadministracyjne.

Organy pierwszej instancji powinny uważać na błędy

Materiał dowodowy sprawy stanowi nieodłączny element procesu administracyjnego, powstaje w wyniku czynności dowodowych i jest utrwalany celem poddania go wszechstronnej analizie i ocenie.

Kontrolowany przedsiębiorca ma swoje prawa

Zgodnie z orzecznictwem NSA sprzeciw można wnieść tylko w czasie trwania kontroli, gdyż tylko wtedy można orzec o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o kontynuowaniu tych czynności.

Taryfy za odprowadzenie ścieków i wodę można skrócić

Może dojść do sytuacji, gdy określone ceny i stawki opłat będą niewystarczające dla zachowania płynności finansowej, gdyż nie pozwalają pokryć kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Do rozstrzygnięć w sprawie taryf można mieć zastrzeżenia

Nie każda odmowna decyzja organu w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę i ścieki będzie poprawna i nie zostanie – w razie wniesienia skargi – uchylona przez sąd administracyjny.

Pozwolenie wodnoprawne – zmiany w przepisach

Dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli od 10 września 2021 r. dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Kontrola w firmie nie powinna przeszkadzać w jej funkcjonowaniu

Podstawę odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek wykonania czynności kontrolnych może stanowić naruszenie jakiegokolwiek przepisu odnoszącego się do zasad tej kontroli, a więc zarówno przepisów prawa przedsiębiorców, jak i przepisów odrębnych.

Taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków - wprowadzanie tymczasowej taryfy odbywało się bez podstawy prawnej

W wielu przypadkach działanie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozbawione było podstaw prawnych i narażało przedsiębiorstwa na zaniżone, w stosunku do realnych kosztów i należnej marży zysku, ceny i stawki opłat.

Zasada domyślnego doręczenia elektronicznego - zmiany w prawie od lipca 2021 roku

Zasada domyślnego doręczenia elektronicznego oznacza, że jeśli adresat pisma posiada elektroniczną skrzynkę doręczeniową, to podmiot publiczny zobowiązany będzie wysyłać pisma na tę skrzynkę.