Polski Ład nakłada nowe obowiązki ewidencyjne na przedsiębiorców. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą musiały prowadzić przy użyciu programów komputerowych: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do tego dochodzi wymóg ich przesyłania do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej, na zasadach przewidzianych w art. 193a § 3 ordynacji podatkowej.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT będą przekazywać fiskusowi dane zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. Mają je przesyłać – w zależności od stosowanego sposobu rozliczenia – za dany miesiąc lub kwartał, według stanu na ostatni dzień miesiąca lub kwartału. Dane muszą trafić do urzędu do 20 dnia następnego miesiąca. W praktyce oznacza to, że miesięcznie będą przesyłane księgi podatkowe, gdy na podstawie tych ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.

Czytaj też: Ład pełen sztuczek. Tak fiskus wyciągnie pieniądze

Przedsiębiorca będzie też musiał przesyłać do urzędu skarbowego księgi i ewidencje po zakończeniu roku podatkowego. Powinien to zrobić do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku.

Analogiczne wymagania zostaną też wprowadzone w ustawie o CIT. Podatnicy CIT będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w ordynacji podatkowej. Muszą to zrobić do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy CIT, czyli do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z projektem minister finansów może określić w drodze rozporządzenia zakres dodatkowych danych, którymi należy uzupełnić prowadzone księgi i ewidencje. Może też zwolnić określone podmioty z obowiązku ich przesyłania.

Przypomnijmy, że dotychczas przedsiębiorcy obowiązkowo wysyłają skarbówce JPK_VAT z deklaracją. PKPiR mogą prowadzić firmy, których przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln euro. Powyżej tego progu należy prowadzić księgi rachunkowe.