Tag: Księga Przychodów i Rozchodów

Powiązane

PIT

Przedpłaty na konto w ramach zaliczek nie są przychodem

Przedpłacone usługi ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wykonania usługi a nie otrzymania zaliczki.

Polski Ład PiS: firma wyśle e-księgi do fiskusa

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej. Po zakończeniu danego miesiąca oraz roku będą je przesyłać do urzędu skarbowego.

Ustawa o odpadach a pojęcie surowców wtórnych i ich zakup od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami

Nabycie uszkodzonych palet drewnianych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej może być potwierdzone dokumentem wystawionym przez prowadzącego skup surowców wtórnych i na tej podstawie wpisane w podatkowej księdze jako koszt.

Kiedy założyć podatkową księgę po utracie prawa do opodatkowania ryczałtem?

O tym, czy przedsiębiorca przechodzący na rozliczanie PIT według ogólnych zasad będzie zobowiązany zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe, decyduje wysokość jego przychodów za poprzedni rok podatkowy.

Jak ująć w księdze przychodów i rozchodów towary przejęte z firmy zmarłego małżonka

Wartość spisu z natury sporządzonego na dzień śmierci przedsiębiorcy należy wpisać jako wartość remanentu początkowego w pkpir na dzień rozpoczęcia przez spadkobiercę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga IP Box z dodatkową ewidencją

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę, który uzyskuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i chce korzystać z 5 proc. PIT, musi prowadzić odrębną ewidencję w sposób umożliwiający monitorowanie prac B+R.

Zmiana przeznaczenia firmowej nieruchomości w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Gdy przedsiębiorca zmieni profil działalności i przekształci posiadany pensjonat na budynek z mieszkaniami na sprzedaż, powinien ująć budynek w kol. 10 pkpir w wartości początkowej, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Zakup złomu przez przedsiębiorcę na podstawie dowodów wewnętrznych bez danych osobowych sprzedających

Fiskus zgadza się, że można dokumentować zakup od ludności złomu żelaznego stanowiącego odpad poużytkowy i będącego surowcem wtórnym za pomocą dowodów wewnętrznych niezawierających nazwisk osób sprzedających, ich adresów i numerów PESEL.

Jak poprawiamy w księdze błędne zapisy dotyczące przychodu

Przedsiębiorca, który omyłkowo wpisał w pkpir nieprawidłową kwotę z wystawionej przez siebie faktury, powinien skreślić dotychczasową treść zapisu i wpisać nową, oraz podpisać poprawkę i umieścić datę jej dokonania.

Czy koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonować tylko z oryginałem umowy?

Na podstawie kserokopii umowy potwierdzającej nabycie towarów od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie można ująć wydatku jako kosztu uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.