Tag: Księga Przychodów i Rozchodów

Powiązane

PIT

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Wspólnik sam sobie liczy ulgę

Spółka cywilna powinna wykazać w księdze wszystkie przychody, nawet jeśli jednemu ze wspólników przysługuje zwolnienie z podatku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Towary otrzymane za darmo nie są kosztem

Przedsiębiorca, który otrzymał w darowiźnie towary handlowe, powinien je ująć w remanencie początkowym (a niesprzedane na koniec roku także w remanencie końcowym). Ich wartość nie wpływa jednak na wysokość dochodu.

Jak poprawić w księdze błędne dane z paragonów

W przypadku zaewidencjonowania przychodu na kasie rejestrującej w nieprawidłowej wysokości, podstawą ujęcia korekty w pkpir jest prowadzona dla celów VAT odrębna ewidencja, w której podatnik koryguje obrót rejestrowany na kasie.

Wydatki na transport są kosztem zlecającego wysyłkę

Zwrot wydatków poniesionych na przesyłkę pocztową lub kurierską, przekazany sprzedawcy towaru, może być udokumentowany wystawioną przez niego notą księgową i na tej podstawie ujęty w podatkowej księdze.

Gdy nie ma ewidencji środków trwałych, odpisy nie są kosztem

Podatnicy obowiązani prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, muszą założyć także ewidencję środków trwałych. Powinni wpisać do niej samochód wykupiony z leasingu operacyjnego najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania.

Błędy w podatkowej księdze można poprawić

W razie omyłkowego uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów, podatnik ma obowiązek skorygowania zapisów w pkpir. Musi skreślić dotychczasową treść i wpisać nową oraz podpisać poprawkę i umieścić datę.

Spowiedź przed skarbówką dopiero za dwa lata

Ministerstwo Finansów przesuwa nowe obowiązki: przedsiębiorcy nie będą musieli od przyszłego roku przesyłać co miesiąc elektronicznych ksiąg urzędnikom.

Przedpłaty na konto w ramach zaliczek nie są przychodem

Przedpłacone usługi ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wykonania usługi a nie otrzymania zaliczki.

Polski Ład PiS: firma wyśle e-księgi do fiskusa

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej. Po zakończeniu danego miesiąca oraz roku będą je przesyłać do urzędu skarbowego.