- Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce (posiada polską rezydencję podatkową) i podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) planuje utworzenie spółki w Stanach Zjednoczonych (w formie „LLC"), w której ma być udziałowcem. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, spółka LLC jest podmiotem, który nie posiada cech powodujących, że spółkę tę można uznać za posiadającą osobowość prawną. LLC jest spółką transparentną podatkowo – LLC nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a podatek ten jest rozliczany na poziomie wspólnika lub wspólników LLC.

Planowany roczny przychód LLC nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 2 mln euro.

LLC będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych stosownie do amerykańskich przepisów. LLC nie będzie otwierać w Polsce oddziału lub przedstawicielstwa.

Planująca tę inwestycję osoba ma zarejestrowaną w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są podatkiem liniowym (19 proc.), przy czym w chwili obecnej działalność ta jest zawieszona. W świetle polsko – amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie zobowiązana do rozliczania w Polsce podatku dochodowego z tytułu udziału w LLC.

Czy w związku z udziałem w spółce amerykańskiej podatnik jest zobowiązany prowadzić w Polsce księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów? – pyta czytelniczka.

Przychody z udziału w LLC będą kwalifikowane na potrzeby PIT jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, a tym samym przychody z tego tytułu będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy o PIT). Na podstawie polsko – amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatnik będzie zobowiązany do rozliczania w Polsce podatku dochodowego z tytułu udziału w LLC.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczą ustalenia, czy jest on zobowiązany do prowadzenia w Polsce, w związku z udziałem w spółce amerykańskiej, jakichkolwiek ksiąg podatkowych

Poza katalogiem

Stosownie do art. 24a ustawy o PIT, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o ustawy o PIT.

Podatnik, jako wspólnik LLC, nie kwalifikuje się do żadnej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 24a ust. 1 ustawy o PIT. Działalność gospodarcza będzie prowadzona nie przez niego, a przez LLC, tj. spółkę prawa amerykańskiego, która nie jest osobą fizyczną, spółką cywilną osób fizycznych, spółką jawną ani spółką partnerską.

Katalog podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce jest określony w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta nie obejmuje jednak swoim zakresem LLC, ponieważ jest to spółka prawa amerykańskiego i podlega amerykańskim wymogom w zakresie rachunkowości. Zatem także ustawa o rachunkowości nie nakłada na podatnika obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ile przychodów, ile kosztów

Polskie przepisy podatkowe nie nakładają zatem na czytelnika żadnych obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych w Polsce w związku z uzyskiwaniem przychodów z udziału w LLC. Jednak w celu odpowiedniego rozliczania PIT w Polsce, powinien on prowadzić ewidencję zdarzeń w LLC w sposób zapewniający ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów LLC przypadających na niego, a tym samym określenie jego dochodu, podstawy obliczenia podatku oraz wysokości należnego podatku.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 6 grudnia 2012 r. (3063-ILPB1-3.4511.177. 2016.1.WS). ?

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy