Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nowy konkurs dla przedsiębiorców zaliczających się do grona mikro, małych oraz średnich firm. Oznacza to szansę otrzymania dofinansowania w wysokości nawet sześciu mln zł. BGK dofinansowuje inwestycje w formie premii, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski) produkty, usługi lub procesy. - Budowa silnego i innowacyjnego sektora MSP jest naszym strategicznym priorytetem. Dlatego konsekwentnie kierujemy potężny strumień unijnych pieniędzy na finansowanie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W latach 2016 - 2017 przyznaliśmy na ten cel 540 mln zł. Pomogło to współfinansować projekty o łącznej wartości prawie 620 mln zł – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przy okazji ogłaszania nowego konkursu.

Jak wynika z tego opisu, oferta skierowana jest do firm, które:

- samodzielnie stworzyły nową technologię lub nabyły ją na rynku,

- zdecydują się na jej samodzielne wdrożenie (zastosowanie),

- dzięki przeprowadzonej inwestycji stworzą nowy towar, usługę lub proces (nowy co najmniej w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski).

- inwestycję tę sfinansują w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Takie są podstawowe wymogi kredytu na innowacje technologiczne, czyli jednego z działań programu „Inteligentny rozwój". Jego celem jest wsparcie innowacyjnych mikro, małych i średnich firm, stawiających na dynamiczny rozwój, prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub korzystające z ich wyników. Poprzeczka, dla tych którzy chcieliby sięgnąć po pieniądze, zawieszona jest jednak stosunkowo wysoko. Mówiąc bowiem o innowacjach i konieczności zwieńczenia projektu nowym towarem, usługą lub procesem trzeba mieć na uwadze to, że nie wystarczy np. nabyć nowoczesne maszyny, urządzenia lub linie technologiczne, które pozwoliłyby na realizację tego celu.

Kluczowe wdrożenie

W przypadku działania „Kredyt na innowacje technologiczne" firma musi wykazać się umiejętnością samodzielnego wykorzystania nowej technologii. Nie ma przy tym znaczenia, czy została ona stworzona przez firmę samodzielnie w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, czy jest rezultatem współpracy z jednostkami naukowymi lub badawczymi (jednostkami uczelni wyższych, centrami badawczymi, innymi przedsiębiorcami, których działalność koncentruje się na pracach B+R), czy też wreszcie została po prostu kupiona na rynku. Liczy się to, że firma musi sama znaleźć sposób na jej wykorzystanie, wdrożyć ją w przedsiębiorstwie i dzięki temu uzyskać wspomnianą zdolność oferowania nowych towarów, usług lub procesów. Właśnie ten element podlega ocenie w pierwszej kolejności. Bez jego spełnienia nie ma co liczyć na dofinansowanie.

Drugi kluczowy element to sposób finansowania inwestycji wdrożeniowej. Przedsiębiorca musi bowiem skorzystać z kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym (współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Wszystko dlatego, że w przypadku tego działania programu „IR" pieniądze z dotacji nie trafiają na rachunek przedsiębiorcy, ale mogą zasilić wyłącznie rachunek, z którego udzielony został kredyt. I po prostu służą jego częściowej spłacie. Chodzi więc o to, że przedsiębiorca, który prawidłowo przeprowadzi inwestycję (projekt unijny) będzie mógł liczyć na to, że Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci za niego część kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Jak już zostało wspomniane, maksymalna wysokość premii technologicznej (tak nazywa się dotacja w tym działaniu) wynosi sześć mln zł. Natomiast intensywność pomocy (procentowy udział dotacji w wydatkach kwalifikowanych) zależy od wielkości firmy oraz miejsca realizacji inwestycji wspieranej kredytem technologicznym.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W połowie lutego

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne" Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie się już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania będzie 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br. i będzie podzielony na trzy etapy. W ten sposób projekty tych firm, które już teraz są gotowe do realizacji będą mogły być szybciej ocenione. Nie trzeba będzie czekać na ostateczne zamknięcie naboru. Natomiast te firmy, które swój plan muszą jeszcze doszlifować lub w szczególności nie dysponują jeszcze promesą kredytu, będą miały więcej czasu na przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów.

W pierwszej kolejności zainteresowani przedsiębiorcy powinni więc udać się do jednego z 18 banków współpracujących z BGK, aby otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego lub zawrzeć z bankiem warunkową umowę kredytu. A można wybierać m.in. spośród oferty następujących instytucji:

- Bank BGŻ BNP Paribas SA,

- Bank Handlowy w Warszawie SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Ochrony Środowiska SA,

- Bank Polska Kasa Opieki SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Bank Zachodni WBK SA,

- Deutsche Bank Polska SA,

- Idea Bank SA,

- ING – Bank Śląski SA,

- mBank SA,

- PKO Bank Polski SA,

- SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Doświadczenia i rezultaty

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził trzy nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach których mikro, mali i średni przedsiębiorcy złożyli 1364 wnioski o dofinansowanie. Opiewały one na łączną kwotę dofinansowania ok. 4,6 mld zł, będącą wsparciem realizacji projektów o wartości prawie 10 mld złotych. Promesę premii technologicznej uzyskało 460 projektów, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,5 mld zł. Do tej pory bank zawarł ponad 350 umów o dofinansowanie, które przekroczy 1,2 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in. takie branże jak: meblarstwo, produkcja przemysłowa, przemysł spożywczy, budowlany czy motoryzacyjny.

– Cieszy nas entuzjazm przedsiębiorców do praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach. Wierzę, że podniesie to produktywność i pomoże stworzyć więcej miejsc pracy opartych na wiedzy i technologii. To praktyczna realizacja rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla Przemysław Cieszyński. -

Dane o konkursie

Dokumentacja konkursowa została opublikowana na stronie BGK oraz portalu funduszy europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Zawiera wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których możliwe jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie odbywać się on-line za pośrednictwem generatora wniosków (tak jak w poprzednich konkursach) opracowanego specjalnie na potrzeby działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator będzie służyć jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu. Na podstawie doświadczeń z dotychczasowych naborów oraz głosów płynących od przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował się na optymalizację formuły naboru wniosków. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach:

I runda: 15.02 – 01.03.2018r.,

II runda: 8.03 – 05.04.2018r.,

III runda: 12.04 – 24.05.2018 r.

Dzięki temu zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji, jednak wniosek będzie można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca będzie mógł poprawić lub uzupełnić swój wniosek.

Dla mających pytania

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Proces aplikowania o premię technologiczną

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla działania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5. Przedsiębiorca realizuje inwestycję zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przestrzegając założonych kryteriów, kierując się założonymi celami, przestrzegając reguł kwalifikowania wydatków.

6. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu. Pieniądze trafiają do banku, który udzielił kredytu i służą jego częściowej spłacie.