Wraz z ogłoszeniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu, wystartowała kolejna część programu „Inteligentny rozwój". Tym razem chodzi o działanie 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Jego celem jest wsparcie procesu umiędzynaradawiania (internacjonalizacji) mikro, małych i średnich firm. A mówiąc prościej, chodzi o realizację programów, które ułatwią firmom eksport na nowe rynki.

W tym celu dofinansowaniem będą mogły zostać objęte koszty udziału przedsiębiorców w różnego rodzaju wydarzeniach promujących, realizowanych przy okazji misji gospodarczych, wystaw i targów międzynarodowych, spotkań z przedstawicielami zagranicznego biznesu, wystąpień, seminariów lub konferencji.

Stąd przykładowe koszty kwalifikowane, które przedsiębiorcy wolno rozliczyć w ramach uzyskanej dotacji, obejmują koszty: wynajmu powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wyposażenia stoiska, podróży służbowych, transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów, rezerwacji miejsca wystawowego, wpisu dla katalogu targowego, reklamy w mediach targowych, udziału w konferencjach, seminariach, organizacji pokazów, degustacji lub prezentacji, czy wreszcie te wynikające z działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz korzystania z usług doradczych związanych z umiędzynarodowieniem.

O wsparcie mają prawo ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których rodzaj działalności i plany międzynarodowej ekspansji pokrywają się tematycznie z branżowymi programami promocji, których listę zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z wytycznymi i regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestnictwa wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji.

Dotychczas wybrane branże, czyli takie, dla których już zatwierdzono programy promocji, są następujące:

- polskie specjalności żywnościowe,

- IT/ICT,

- meblarska,

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

- jachty i łodzie rekreacyjne,

- kosmetyczna,

- usługi prozdrowotne,

- sprzęt medyczny.

Kolejne branże, dla których programy promocji są jeszcze w trakcie uzgadniania, obejmują: maszyny i urządzenia, biotechnologię i farmację, modę polską, budowę i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze. Przedsiębiorcy, którzy operują w tych branżach, uzyskają szansę zdobycia dotacji przy okazji ogłoszenia kolejnego konkursu.

Maksymalna wartość zgłoszonego przez firmę projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych) nie może przekraczać miliona złotych. Przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie sięgające od 50 proc. poniesionych wydatków do poziomu 85 proc. Intensywność wsparcia zależy bowiem od tego, czy firma zechce skorzystać z pomocy publicznej lub pomocy publicznej i dodatkowo pomocy de minimis, czy tylko i wyłącznie z tej ostatniej. W pierwszym przypadku maksymalna intensywność wynosi 50 proc., w drugim zależy od wielkości firmy i lokalizacji siedziby firmy (do 60 proc. dla średnich przedsiębiorców, do 75 proc. dla małych firm, do 80 proc. dla mikroprzedsiębiorców z województwa mazowieckiego i do 85 proc. dla wszystkich pozostałych mikro firm).

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za realizację działania 3.3.3. Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności sprawdzana będzie zgodność okresu realizacji zgłaszanego projektu z ramami czasowymi programu promocji oraz to, czy przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności określonych w takim programie.

W oparciu o informacje we wniosku o dofinansowanie weryfikacji będzie podlegać to, czy firma w okresie ostatnich trzech lat prowadziła samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub wdrażała wyniki prowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych zakończo- nych nie wcześniej niż trzy lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oceniane ma być dotychczasowe zaangażowanie w działalność eksportową. Na wyższą ocenę mogą liczyć przedsiębiorstwa, które mają już doświadczenie w tym zakresie.