Firmy udzielające pożyczek, także chwilowych, mają wiele nowych obowiązków, które do tej pory ciążyły na bankach. To skutek nowelizacji ustaw o: nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim, które obowiązują od 11 marca 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami firma udzielająca pożyczek musi mieć własny kapitał, czyli co najmniej 200 tys. zł. Może być on pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, który nie może pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Nowe wymagania wyeliminują z rynku część firm zajmujących się udzielaniem pożyczek. Do Związku Firm Pożyczkowych należą 33 firmy reprezentujące 80 proc. rynku pożyczek pozabankowych udzielanych przez internet. Rośnie też liczba klientów korzystających z tego typu wsparcia. Z pożyczek online i chwilówek skorzystał już co dziesiąty Polak. Dane Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pokazują, że wiele firm udzielających pożyczek nie ma odpowiedniej gotówki na prowadzenie takiej działalności. Teraz nie będą mogły już nią się zajmować.

Firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek tylko do 11 kwietnia miały czas na zgromadzenie gotówki potrzebnej na pokrycie kapitału własnego. Brak pieniędzy powoduje nie tylko konieczność zamknięcia parabanku. Osoby, które pomimo braku gotówki nadal będą zajmowały się prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich, narażają się na surową odpowiedzialność karną.

Od 11 kwietnia tego roku obowiązują przepisy, które stanowią, że prowadzenie parabanku bez spełnienia wszystkich ustawowych wymagań, w tym m.in. bez posiadania kapitału własnego w wysokości co najmniej 200 tys. zł, stanowi przestępstwo. Grozi za nie grzywna – do 500 tys. zł. Dodatkowo sprawca może trafić do więzienia nawet na dwa lata. Co ważne, do odpowiedzialności karnej za to przestępstwo mogą zostać pociągnięte również osoby, które wchodzą w skład zarządu takiej spółki, oraz osoby uprawnione do jej reprezentacji.

Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że każda instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki kapitałowej – z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Niespełnienie tego wymagania jest przestępstwem zagrożonym grzywną do 500 tys. zł oraz karą do dwóch lat więzienia.

Ustalono też, że członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem parabanku może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Osoby wchodzące w skład organów spółki zajmującej się udzielaniem pożyczek mają obowiązek udokumentowania swojej uczciwości. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego firma musi dołączyć wiele różnych zaświadczeń lub oświadczeń, w tym o niekaralności osób wchodzących w skład różnych organów takiej firmy. Konieczne jest też oświadczenie, że spółka zamierza prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa.

W stosunku do firm udzielających szybkich pożyczek szersze uprawnienia przyznano również KNF. Komisja ma prawo otwarcia postępowania wyjaśniającego w stosunku do firm budzących wątpliwości. Przedstawicielom Komisji łatwiej jest też uzyskać dokumentację firmy pożyczkowej. Obowiązkiem przedstawiciela takiej firmy jest bowiem udostępnienie wymaganych przez KNF dokumentów. Za utrudnianie postępowania firma może zostać ukarana grzywną do 500 tys. zł.

podstawa prawna: ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1357)

podstawa prawna: ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (DzU z 2014 r., poz. 1497 ze zm.)