Nasz pracownik niedługo spełni warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej i chce wystąpić do ZUS z wnioskiem o jej przyznanie. Czy musimy mu wystawić jakieś dokumenty, aby mógł się starać o to świadczenie? – pyta czytelnik.

W myśl art. 28 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 965 ze zm.; dalej ustawa) w zakresie postępowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio art. 114 i 116–128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 887 ze zm.; dalej: ustawa emerytalna).

Dodatkowe papiery

Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymaganą do przyznania nowej emerytury z FUS, z wyłączeniem zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia. Od 1 stycznia 1999 r. każdy ubezpieczony ma bowiem indywidualne konto w ZUS.

Gdy ubezpieczony nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego, do wniosku dołącza odpowiednią dokumentację o okresach składkowych i nieskładkowych oraz o osiąganym wynagrodzeniu – dochodzie sprzed 1999 r.

Przykład

Pracownica urodzona 5 września 1956 r. po ukończeniu 60 lat złożyła do ZUS wniosek o emeryturę. Do podstawy jej wymiaru wskazała zarobki z lat 2006–2015. Zwróciła się do pracodawcy o wydanie zaświadczenia ZUS Rp-7. Czy musi wystawić taki dokument? Nie, pracodawca nie musi wystawiać druku ZUS Rp-7, gdyż na indywidualnym koncie pracownicy w ZUS są dane o wysokości składek odprowadzanych za nią przez zakład pracy.

Do wniosku o pomostówkę należy dodać zaświadczenia o:

- wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienionej w dotychczasowych przepisach, tj. w rozumieniu art. 32 i 33 ustawy emerytalnej, jak i zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o charakterze wymienionej w nowych wykazach prac, tj. zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o charakterze, wymienionej w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy o emeryturach pomostowych,

- zatrudnieniu (okresach składkowych i nieskładkowych),

- wysokości przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składek społecznych, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, dla emerytur ustalanych według starych zasad.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W trudnych warunkach

Pracodawca nie musi potwierdzać okresów wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych w załączniku 1 lub 2 do ustawy, które przypadały po 31 grudnia 2008 r. Dane o okresach takiej aktywności ewidencjonuje się na indywidualnych kontach ubezpieczonych.

Natomiast osoby ubiegające się o emeryturę pomostową na podstawie art. 49 ustawy, tj. te, które po 31 grudnia 2008 r. nie pracowały w szczególnych warunkach lub charakterze, muszą złożyć:

- oświadczenie o niewykonywaniu po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach wymienionej w załączniku 1 ustawy lub pracy o szczególnym charakterze wymienionej w załączniku 2 do tej ustawy oraz

- zaświadczenie o okresach pracy w szczególnych warunkach lub charakterze wymienionej w załączniku 1 lub 2 do ustawy przypadających przed 1 stycznia 2009 r.

W tym ostatnim dokumencie szef potwierdza wykonywanie pracy wymienionej w określonym punkcie załącznika 1 lub 2 do ustawy, okres jej wykonywania, a także to, czy była wykonywana w pełnym wymiarze.

Jak wykazać

Okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze stwierdza zakład na podstawie posiadanej dokumentacji. Robi to w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub świadectwie pracy. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy na podstawie dokumentacji osobowej pracownika. Nie może natomiast potwierdzić okresów pracy w szczególnych warunkach lub charakterze np. z dokumentacji płacowej.

Okresy wykonywania prac wymienionych w wykazach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy muszą dokumentować świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę tylko wtedy, gdy przypadają przed dniem wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych, tj. przed 1 stycznia 2009 r.

Pomija się natomiast okresy niewykonywania pracy, za które po 14 listopada 1991 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz pozostałe okresy (urlopu wychowawczego, bezpłatnego oraz służby wojskowej), których nie zalicza się przy ustalaniu okresów pracy w szczególnych warunkach lub charakterze.

Przy okresach pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, pracy górniczej i zatrudnieniu na kolei stosuje się dotychczasowe wytyczne w tym zakresie wobec ubiegających się o emerytury na podstawie odpowiednio art. 32 i 33 ustawy emerytalnej. Dotyczy to też wytycznych w sprawie środków dowodowych i zasad ich oceny przez ZUS.

Dowodami mogą być też kserokopie dokumentów potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze sporządzone przez archiwa na podstawie posiadanej przez nie pracowniczej dokumentacji osobowej.

Okresów pracy w szczególnych warunkach w postępowaniu przed ZUS nie można udowadniać zeznaniami świadków.

Prywatni pracodawcy

Potwierdzając okresy pracy w szczególnych warunkach, prywatni pracodawcy powinni powoływać się jedynie na rodzaje prac w takich warunkach zawarte w wykazach A i B stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).