Zygmunt Łobejko

Odprawa emerytalna - więcej niż jedna tylko wyjątkowo

Jedynie w sytuacji, gdy pracownik przechodząc na emeryturę rozwiązuje kilka stosunków pracy i gdy one wszystkie ustają w tej samej dacie, ma prawo do odprawy emerytalnej od każdego z tych pracodawców.

Rozliczenie zarobków emeryta w kilku wariantach

ZUS rozlicza co do zasady przychody osiągnięte przed miesiącem ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Czasem korzystniejsze może się jednak okazać zastosowanie ogólnych zasad.

Ochrona związkowa także dla działacza związkowego z prawem do emerytury

Prawo do emerytury nie zwalnia pracodawcy z zakazu rozwiązania umowy o pracę z chronionym działaczem związkowym.

Ochrona przedemerytalna tylko do końca terminowej umowy

Osoba zatrudniona na czas określony również podlega ochronie przedemerytalnej. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi przedłużyć taką umowę do czasu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego.

Odprawa emerytalna może przepaść w przypadku dyscyplinarki

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie nie ma prawa do odprawy emerytalnej, choćby po ustaniu zatrudnienia uzyskał prawo do tego świadczenia. Tak samo jest w sytuacji osoby, która „dała" dyscyplinarkę pracodawcy.

Odprawa emerytalna także na koniec pracy sezonowej

Jeśli rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ma związek z nabyciem przez niego uprawnień do emerytury, należy mu wypłacić odprawę. Nie ma znaczenia, że był zatrudniony tylko na sezon.

Praca w szczególnych warunkach: ZUS rozstrzygnie o charakterze pracy

Wiążącej informacji, czy wykonywana praca była pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz czy zostały spełnione warunki do emerytury wcześniejszej lub pomostowej, może udzielić wyłącznie ZUS.

Praca szczególna: czy pracodawca może poprawić świadectwo pracy po upływie terminu 7 dni?

Pracodawca, który otrzymał wniosek o sprostowanie świadectwa pracy po upływie 7 dni od dnia jego wydania pracownikowi, musi to zrobić tylko wtedy, gdy nakaże mu to sąd. Dotyczy to również błędnego dokumentu poświadczającego pracę w szczególnych warunkach.

Wyręczenie pracownika przez pracodawcę w dokumentacji w sprawie renty wypadkowej tylko na wniosek

Pracodawca musi skompletować dokumentację w sprawie renty wypadkowej i dostarczyć ją do ZUS pod warunkiem uzyskania na to zgody poszkodowanego i przy jego współudziale.

Świadczenie przedemerytalne: do 1 czerwca trzeba rozliczyć się z dodatkowych zarobków

Do 1 czerwca osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne musi udokumentować wysokość dodatkowych zarobków, jakie osiągnęła w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego br.