Tag: Dokumentacja ZUS

Powiązane

ZUS

Rodzaj świadczenia wypłaconego pielęgniarce z tytułu COVID-19 do korekty

Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi służby zdrowia, który zaraził się koronawirusem od pacjenta, wynagrodzenie chorobowe, musi wypłacić mu wyrównanie świadczenia z odsetkami oraz skorygować dokumenty złożone w ZUS.

Opóźnienie w zgłoszeniu nie skutkuje wyłączeniem z ubezpieczeń

Sam fakt świadczenia pracy przez pracownika czy wykonywania przedmiotu zlecenia przez zleceniobiorcę, w przypadku których nie dopełniono formalności dotyczących zgłoszenia do ZUS, nie może prowadzić do wyłączenia takich osób z ubezpieczeń, chyba że umowa nie byłaby realizowana. Tylko w przypadku, gdy umowa nie była wykonywana, mogłoby to potwierdzać jej pozorność, a tym samym nieważność.

Tymczasowy opiekun dziecka z Ukrainy z prawem do zasiłku

Osoba sprawująca pieczę na małoletnim obywatelem Ukrainy, które przebywa w Polsce bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, ma prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy musi przerwać pracę zarobkową, aby się nim osobiście zająć.

Zaświadczenie A1 dla Ukraińców na nowych zasadach

ZUS wyda A1 cudzoziemcowi – obywatelowi państwa trzeciego, jeżeli spełni on warunek legalnego zamieszkania w Polsce. Od 29 marca br. nie wymaga już przedłożenia certyfikatu rezydencji podatkowej.

Kody zawodów: ZUS już wie, w jakich zawodach zatrudnia się najwięcej ludzi

Pracownik ochrony fizycznej, sprzedawca, kierowca samochodu ciężarowego, magazynier i ankieter - to najczęściej wskazywane kody zawodów w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W ZUS zarejestrowanych zostało 161 tys. zgłoszeń z kodem zawodu.

Płatnik składek poda ZUS zawód zgłaszanego do ubezpieczenia. Zmiana wzorów druków ZUA i ZZA

Zgłaszając ubezpieczonego do ZUS po 15 maja płatnik składek będzie musiał podawać wykonywany przez tę osobę zawód. Zmienią się wzory druków ZUA i ZZA.

Do 31 marca trzeba zaraportować w ZUS pracę szczególną

Za osoby, które w 2020 r. wykonywały pracę szczególną choćby przez jeden dzień, płatnicy muszą przekazać do ZUS specjalne zgłoszenia na drukach ZUS ZSWA.

Aktualizacja adresu płatnika w ZUS – dlaczego to ważne

Jeśli wskazany przez płatnika adres nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały płatnika jako adresata.

Trzeba do 1 marca podsumować zarobki pracowników z prawem do wcześniejszej emerytury lub renty

Płatnicy zatrudniający osoby z prawem do wcześniejszej emerytury lub renty do 1 marca muszą przekazać ZUS zaświadczenia o ich przychodach osiągniętych w 2020 r.

Nie tylko „trzynastka” w dodatkowym raporcie rozliczeniowym ZUS RPA

Pracodawca, który w tym roku wypłaci zatrudnionym oskładkowane przychody za 2020 r., powinien je wykazać w dodatkowym raporcie rozliczeniowym. Ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy trzeba złożyć ten dokument.