Tag: Dokumentacja ZUS

Powiązane

ZUS

Zawyżony zasiłek to zaniżone składki

Jeżeli pracodawca wypłacił świadczenie za czas niezdolności do pracy według zbyt wysokiej stawki procentowej, musi przeliczyć tę wypłatę, skorygować dokumenty ZUS oraz uregulować niedopłatę składek.

Podanie o refundację zapłaconych składek na nowym druku

Wniosek niepełnosprawnego przedsiębiorcy o refundację składek ZUS złożony na starym formularzu zostanie odrzucony.

Także czasowe wykonywanie pracy szczególnej jest objęte składkami

Żaden przepis ustawy o emeryturach pomostowych nie wprowadza minimalnego okresu świadczenia pracy szczególnej warunkującego powstanie obowiązku naliczania składek na FEP za daną osobę.

Brak odpowiedniej dokumentacji płacowej nie musi zaniżać świadczeń z ZUS

Sąd, w przeciwieństwie do organu rentowego, może ustalić wysokość nieudokumentowanych zarobków na podstawie wszelkich dowodów.

Spór z ZUS rozstrzygnie sąd

Podmiot, który nie zgadza się z decyzją organu rentowego, może się od niej odwołać. Takie odwołanie należy traktować jako pozew. Pismo musi zatem spełniać warunki określone w kodeksie postępowania cywilnego.

Płatnik powinien reagować na uchybienia kontrolera

Jeżeli inspektor ZUS naruszy zasady prowadzenia postępowania weryfikacyjnego, przedsiębiorca może złożyć sprzeciw na jego czynności. Ma na to trzy dni. Gdy się spóźni, sprzeciw nie będzie skuteczny. Inspektorzy ZUS mają prawo zabezpieczać dowody, jeśli u przedsiębiorcy występują nieprawidłowości. Mogą też przesłuchiwać świadków, płatnika składek i ubezpieczonych.

Kontrola ZUS musi się odbywać zgodnie z zasadami

Płatnik może nie zgodzić się na wszczęcie postępowania weryfikacyjnego, jeżeli zawiadomienie lub upoważnienie do kontroli jest błędne. Ponadto musi mieć co najmniej 7 dni na przygotowanie się do wizyty inspektora. ZUS może wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty odebrania zawiadomienia przez płatnika i nie później niż 30. dnia. Aby chronić interes przedsiębiorcy, przepisy wykluczają co do zasady możliwość podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Są jednak wyjątki. Płatnik, który nie może zapewnić komfortu pracy kontrolerowi z ZUS, może wnosić, aby pracował on w placówce Zakładu. Weryfikacja może się też odbywać zdalnie.

Rodzaj świadczenia wypłaconego pielęgniarce z tytułu COVID-19 do korekty

Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi służby zdrowia, który zaraził się koronawirusem od pacjenta, wynagrodzenie chorobowe, musi wypłacić mu wyrównanie świadczenia z odsetkami oraz skorygować dokumenty złożone w ZUS.

Opóźnienie w zgłoszeniu nie skutkuje wyłączeniem z ubezpieczeń

Sam fakt świadczenia pracy przez pracownika czy wykonywania przedmiotu zlecenia przez zleceniobiorcę, w przypadku których nie dopełniono formalności dotyczących zgłoszenia do ZUS, nie może prowadzić do wyłączenia takich osób z ubezpieczeń, chyba że umowa nie byłaby realizowana. Tylko w przypadku, gdy umowa nie była wykonywana, mogłoby to potwierdzać jej pozorność, a tym samym nieważność.

Tymczasowy opiekun dziecka z Ukrainy z prawem do zasiłku

Osoba sprawująca pieczę na małoletnim obywatelem Ukrainy, które przebywa w Polsce bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, ma prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy musi przerwać pracę zarobkową, aby się nim osobiście zająć.