Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji Marek produktowych – Go to Brand". Wsparcie adresowane jest do mikro, małych i średnich firm inwestujących w doskonalenie własnych produktów (towarów lub usług) poprzez prowadzenie badań i wdrażanie ich wyników albo zlecanie prowadzenia odpowiednich badań instytucjom zewnętrznym, względnie kupującym takie wyniki na rynku w celu ich wykorzystania we własnej działalności. Po drugie muszą to być firmy dysponujące ciekawym produktem, a po trzecie – w odniesieniu do aktualnego konkursu – prowadzić taką działalność i dysponować taką strategią rozwoju, która będzie się wpisywać w programy promocji ogólnej objęte dofinansowaniem.

A chodzi o dwa programy. Jeden przewiduje udział polskich przedsiębiorców w targach Hannover Messe 2017, drugi skierowany jest do przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r. Firmy, które chciałyby uzyskać dofinansowanie, muszą spełnić warunki wybranego programu promocji (można brać udział w obu). A te dotyczą m.in. terminów oraz ilości i zakresu działań promocyjnych podejmowanych przez przedsiębiorcę.

Do Niemiec na raz

„Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017 r." wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem zorganizowania własnego stoiska. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, sprowadza się bowiem do:

- wzięcia udziału w charakterze wystawcy w tych targach w terminie 24–28 kwietnia 2017r.,

- dokonania rejestracji i weryfikacji firmy na Portalu Promocji Eksportu,

- instalacji na stoisku wystawienniczym elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG.

Natomiast zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, sprowadza się do realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

- nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

- przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,

- przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,

- produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Planując budżet projektu, należy pamiętać, że wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 150 tys. zł. Tylko w takim zakresie będę one mogły być przedmiotem refundacji, przy czym intensywność wsparcia może się wahać w przedziale 50 proc. – 85 proc.

Kazachstan na dwa

„Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r." ma znaczenie szerszy zakres i będzie też wymagał od przedsiębiorców większego zaangażowania.

Po pierwsze, przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch targach w charakterze wystawcy. Imprezy te są wskazane w programie. Po drugie przynajmniej jedno z tych działań musi stanowić imprezę targową, na której zostanie zorganizowane narodowe stoisko promocyjno-informacyjne. Taki warunek spełniają:

- Mining Week, Karaganda, Kazachstan, czerwiec 2017 r.,

- Mining World Central Asia Exhibition/Kazcomak/Metaltech, Ałmaty, Kazachstan, wrzesień 2017 r.

- Kazbuild/Aqua Therm, Ałmaty, Kazachstan, 5–8 września 2017 r.

- POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN, Ałmaty, Kazachstan, październik 2017 r.

Pozostałe wydarzenia promocyjno-wystawiennicze, w których można wziąć udział w ramach programu to:

- MachExpo/Power Astana/KazatomExpo, Astana, Kazachstan, 26–27 kwietnia 2017 r.

- Global Oil&Gas Atyrau, Atyrau, Kazachstan, 11–13 kwietnia 2017 r.

- ECOTECH, Astana, Kazachstan, 19–20 kwietnia 2017 r.

- Power KazIndustry, Ałmaty, Kazachstan maj 2017 r.

- Astana Mining & Metalurgy, Astana, Kazachstan, 25–26 maja 2017 r.

- KIOGE 2017, Ałmaty, Kazachstan, październik 2017 r.

- Mangystau Oil, Gas & Infrastructure 2017, Aktau, Kazachstan, listopad 2017 r.

- WorldFood 2017, Ałmaty, Kazachstan, listopad 2017 r.

Po trzecie przedsiębiorca, który chciałby wziąć udział w programie i z tego tytułu otrzymać dofinansowanie, musi jeszcze obowiązkowo wziąć udział w Forum Energii Przyszłości (czerwiec-wrzesień) albo w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w trakcie Dnia Polskiego (6 lub 7 września), a także skorzystać z usług doradczych (przygotowujących do działania na rynku Kazachstanu) oraz wybrać wydarzenie z określonych działań fakultatywnych

W przypadku tego programu promocji, dopuszczalne koszty kwalifikowane są wyższe – z uwagi na większe obowiązki przedsiębiorców - i mogą sięgać 300 tys. zł. A co mieści się w ich zakresie?

Koszty kwalifikowane

Jeżeli przedsiębiorca będzie korzystał zarówno z pomocy publicznej jak i pomocy de minimis, to ta pierwsza może finansować koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa firmy w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego. Natomiast do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy de minimis, zalicza się koszty:

- zakupu usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

- szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,

- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

- rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

- organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MSP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego (jeżeli nie jest finansowane pomocą publiczną),

- reklamy w mediach targowych,

- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

- organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług np. w zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej,

- informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty: nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG, nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki, przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych, przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy, produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Intensywność dofinansowania

Maksymalna procentowa wartość pomocy zależy od formy dofinansowania i wynosi:

- w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego do 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych,

- w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu do 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych,

- w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis do 60 proc. – dla średniego przedsiębiorcy, do 75 proc. – dla małego przedsiębiorcy, do 80 proc. – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, do 85 proc. – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców. -

Dane o konkursie

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 12 stycznia do 13 lutego przyszłego roku. Na sfinansowanie najlepszych projektów zarezerwowano 50 mln zł, z czego pięć może trafić do firm z województwa mazowieckiego, a pozostałe 45 mln zł do przedsiębiorców z pozostałych regionów. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria formalne i merytoryczne służące ocenie wniosków można znaleźć na stronie www.poir.parp.gov.pl.-

Kryteria merytoryczne

Każdy wniosek złożony przez przedsiębiorcę podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. W trakcie tej drugiej sprawdza się, czy:

- projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny(sposób oceny: liczba punktów 0–1; wymagane minimum: 1 punkt),

- wydatki kwalifikowane są uzasadnione i racjonalne (sposób oceny: liczba punktów 0–1; wymagane minimum: 1 punkt),

- wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (sposób oceny: liczba punktów 0–1; wymagane minimum: 1 punkt),

- produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym (sposób oceny: liczba punktów 0–1; wymagane minimum: 1 punkt),

- wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo- -rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (sposób oceny: liczba punktów 0-1; wymagane minimum: 0 punktów),

- wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową (sposób oceny: liczba punktów: 0 albo 1 albo 2 albo 3; wymagane minimum: 0 punktów),

- produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej (sposób oceny: liczba punktów 0 albo 1 albo 2; wymagane minimum: 0 punktów).