Takie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 lutego 2018 r. (0114-KDIP3-1.4011.21.2018.1.IF).

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i konsultingowe na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o świadczenie usług. Usługi te obejmują w szczególności doradztwo i konsulting w zakresie projektów wdrożenia produktów, wykonywanie dokumentacji i analiz komercyjnych dotyczących możliwości i wdrożenia produktów oraz opracowywanie ofert handlowych i pozyskiwanie klientów na produkty spółki. Z uwagi na to, że wnioskodawca ponosi przy tym odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz nie posiada uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, można przyjąć, że nie działa na rachunek i ryzyko spółki oraz nie podejmuje wiążących decyzji. Umowa zawarta przez wnioskodawcę ze spółką z o.o. nie ma zatem charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze.

Czytaj także: Menedżer zapłaci 19 proc. PIT - Podatek dochodowy

Niezależnie od tej umowy, wnioskodawca podpisał ze spółką kontrakt menedżerski na objęcie stanowiska dyrektora działu. W ramach kontraktu wykonuje na rzecz spółki czynności kierownicze w stosunku do wybranych jednostek organizacyjnych oraz reprezentuje spółkę na podstawie każdorazowo udzielanych pełnomocnictw.

W zaistniałym stanie faktycznym wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie w drodze interpretacji indywidualnej, czy może wykonywać działalność doradczo-konsultingową na podstawie umowy o świadczenie usług oraz stosować stawkę liniową w wysokości 19 proc., rozliczając jednocześnie przychody z kontraktu menedżerskiego jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, podlegającej opodatkowaniu według skali podatkowej.

Argumentacja wnioskodawcy skupiła się na rozróżnieniu działalności konsultingowo-doradczej i usług zarządzania w spółce. Jak wskazywał wnioskodawca, istotą kontraktów menedżerskich i innych umów o podobnym charakterze jest zarządzanie przedsiębiorstwem przez samodzielny podmiot za wynagrodzeniem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy oraz na jego rachunek i ryzyko. Tymczasem w przypadku umowy o świadczenie usług, wnioskodawca nie ma decydującego głosu odnośnie do akceptowania własnych produktów, a spółka korzysta z nich dopiero po akceptacji przez odpowiednie organy. Nie można więc tutaj mówić o wykonywaniu czynności kierowania lub zarządzania. Na brak pełnej samodzielności wnioskodawcy wskazuje także to, że nie ma on uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki. Przychody z tytułu umowy o świadczenie usług powinny zatem zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS podzielił zdanie wnioskodawcy. Podkreślił przy tym, że o kwalifikacji działalności do konkretnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Z uwagi na to, że wnioskodawca nie będzie wykonywał z tytułu umowy o świadczenie usług żadnych czynności kierowniczych, a jedynie czynności doradczo-konsultingowe, nie można tych usług zakwalifikować jako świadczonych w ramach kontaktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub innej umowy o podobnym charakterze. Równoczesny kontrakt menedżerski ze spółką nie wyklucza opodatkowania czynności doradczo-konsultingowych w ramach działalności gospodarczej. Ponadto, inaczej niż ma to miejsce w przypadku stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, kontrakt menedżerski ze spółką nie wyklucza zastosowania stawki liniowej do uzyskanych przychodów z tej działalności.

Komentarz eksperta

Eliza Skotnicka, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Komentowana interpretacja wpisuje się w linię interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych wskazujących, że w relacjach ze spółką można działać w dwóch rolach (w tym przypadku jako doradca na podstawie umowy o świadczenie usług oraz jako dyrektor działu na podstawie kontraktu menedżerskiego). Jest to jeden z przejawów obowiązującej w prawie cywilnym zasady swobody zawierania umów.

Jednocześnie, przychody z poszczególnych umów mogą być zaliczane do różnych źródeł przychodów oraz podlegać różnym zasadom opodatkowania. Warto mieć przy tym jednak na uwadze, że ustawa o PIT wprowadza w tym względzie pewne ograniczenia, jak na przykład brak możliwości zastosowania stawki liniowej 19 proc. w danym roku podatkowym, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które wykonuje lub wykonywała w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Tym niemniej, w wyroku z 18 września 2018 r. (II FSK 2416/16) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przepis ten ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy czynności wykonywane w ramach stosunku pracy i w ramach działalności gospodarczej są tożsame. Jeśli jednak zakres ten pokrywa się tylko częściowo, to przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie stawką liniową.

Temat alternatywnych dopuszczanych prawem form współpracy z personelem zyskuje w ostatnich latach bardzo szybko na popularności, będąc odpowiedzią nie tylko na wyzwania rynku pracownika i walkę o talenty, ale też na trendy w uelastycznianiu rynku pracy. Coraz częściej mówi się o rynku pracy GIG i freelancerach, czyli zewnętrznych profesjonalistach.

Dla firm kluczowe jest właściwe zarządzenie zmianą, stworzenie procedur (w tym dokumentowania świadczonych usług) i przydzielenie obszarów odpowiedzialności w ramach firmy. Wdrożenie alternatywnych form musi każdorazowo odpowiadać faktycznej naturze i formie świadczenia usług/pracy przez podwykonawcę/współpracownika (substancja biznesowa). Dodatkowo, może skutkować odmiennymi konsekwencjami w zakresie prawnym i podatkowym oraz dotyczącym ubezpieczeń społecznych.

Współautorem komentarza jest Rafał Frączyk – starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego EY