Jednym z zagadnień wywołujących problemy jest opodatkowanie estońskim CIT wydatków w postaci składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON).

PFRON jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Głównym źródłem przychodów PFRON są składki opłacane przez pracodawców na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązek odprowadzania miesięcznych składek PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników.