Kamil Stefaniak

Unikanie podwójnego opodatkowania: kiedy plac budowy jest zakładem

Nawet całkowite podzlecenie prac przez generalnego wykonawcę nie jest okolicznością uzasadniającą twierdzenie, że nie doszło do ukonstytuowania zakładu budowlanego.

Jakie skutki w CIT wywołuje faktoring

Nie ma zgody fiskusa i sądów co do tego, czy zakup wierzytelności przez faktora oraz spłata należności faktorantowi prowadzą do powstania przychodu.

Jak amortyzować wartość firmy przy przejęciu spółki

Przejęcie spółki w ramach procesu połączenia nie jest równoznaczne z nabyciem przedsiębiorstwa. Nie można zatem dokonywać odpisów od wartości firmy, która powstała na skutek tego procesu.

CIT: które koszty podatkowe są objęte limitem

Limitem objęte są jedynie te koszty podatkowe, które wiążą się z uzyskaniem środków od podmiotów zewnętrznych i z korzystaniem z nich bądź odnoszą się do zabezpieczenia zobowiązań stanowiących finansowanie dłużne.

CIT: przepływy w obcej walucie pomiędzy centralą a zakładem, nie zawsze generują przychód

Przepływ środków finansowych w obcej walucie pomiędzy centralą a zakładem nie jest wykonaniem czynności prawa cywilnego. Rozporządzenia te nie prowadzą więc do powstania przychodów lub kosztów podatkowych.

Jak rozliczyć dochody członka rady nadzorczej w niemieckiej spółce

Zyski osób pełniących funkcje w organach nadzoru mogą być opodatkowane w państwie siedziby spółki. Będą one jednak uwzględnione przy obliczeniu tzw. globalnej stawki podatkowej służącej rozliczaniu daniny na terytorium kraju rezydencji.

Współpraca ze spółką zależną może doprowadzić do utworzenia zakładu

Korzystanie z pomieszczeń należących do spółki zależnej w celu prowadzenia za ich pośrednictwem działalności w innym państwie spowoduje ukonstytuowanie się zagranicznego zakładu.

Czy polska spółka rozliczy stratę zagranicznego zakładu

Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania w Polsce nie bierze się pod uwagę kosztów związanych z działalnością zakładu położonego w innym kraju, jeżeli jego dochody są zwolnione z opodatkowania nad Wisłą.

W jaki sposób rozliczyć dochód zagranicznego zakładu

Polski przedsiębiorca opodatkuje w Niemczech tylko te zyski, które zostaną przypisane do działającego tam zakładu.

Najem urządzenia za granicą z podatkiem u źródła

Jeśli spółka wypłaca w Polsce kontrahentowi z innego kraju wynagrodzenie za usługi najmu lub dzierżawy urządzenia przemysłowego to musi pobrać zryczałtowaną daninę. I to niezależnie od miejsca zawarcia kontraktu i wykonania czynności.