Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji Europejskiej na polską ustawę o podatku akcyzowym. Uznał, że regulacje o zwolnieniu z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w produktach leczniczych są zgodne z unijnym prawem.

Komisji nie spodobał się przepis uzależniający zwolnienie od zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Podkreślała, że jeśli importer nie wybierze tej procedury, zostanie pozbawiony ulgi, która zgodnie z dyrektywą 92/83/EWG, jest obowiązkowa. Zdaniem komisji, niektórzy importerzy mogliby preferować zwolnienie w formie zwrotu podatku (po jego uprzednim zapłaceniu). Dlatego stosowane przez Polskę zawieszenie poboru akcyzy powinno być uzupełnione równoległym systemem zwrotu.

Czytaj więcej

Komisja Europejska chce zmienić przepisy o akcyzie na alkohol etylowy do produkcji leków

Trybunał uznał jednak, że wszystko jest w porządku. Przypomniał, że państwa członkowskie mogą ustalić warunki zwolnień po to, aby były one prawidłowo i uczciwie stosowane, a także by zapobiegać omijaniu lub naruszaniu przepisów. Zresztą w trakcie postępowania komisja sama przyznała, że warunek, zgodnie z którym importer powinien zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy, jest zgodny z art. 27 dyrektywy 92/83/EWG. Odnosząc się do twierdzenia komisji, że Polska powinna umożliwić równolegle skorzystanie z procedury zwrotu zapłaconej akcyzy, trybunał wskazał, że z treści art. 27 ust. 6 dyrektywy 92/83/EWG taki obowiązek państw członkowskich nie wynika. Ponadto ani kontekst, ani cel dyrektywy nie dają podstaw, aby twierdzić, że państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia procedury zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego.

Trybunał odniósł się też do twierdzenia komisji, że zawieszenie poboru jest środkiem bardziej dotkliwym dla przedsiębiorców aniżeli procedura zwrotu. Zdaniem unijnego sądu, komisja nie uzasadniła należycie swojego zarzutu. Dodał, że także mechanizm zwrotu akcyzy może powodować, poprzez zobowiązanie importera do zapłaty podatku, znaczne koszty.

- Polskie fabryki leków nie ucieszą się z tego wyroku. Obowiązek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy powoduje bowiem, że ten wariant zwolnienia nie jest w praktyce stosowany. Fabryki nie nabywają alkoholu etylowego bezpośrednio z innych państw, aby skorzystać ze zwolnienia kupują go w polskich składach podatkowych – tłumaczy Wojciech Kotala, doradca podatkowy w kancelarii Cabaj Kotala.

Dodaje, że gdyby TSUE wydał odmienne orzeczenie, byłaby to rewolucja w polskim systemie akcyzy, takich kontrowersyjnych warunków jest bowiem więcej.

Sygnatura: C-166/21