Już 1 stycznia mają wejść w życie zmiany w ustawie o VAT, redukujące formalności przy rozliczeniach tego podatku. To pakiet zwany SLIM VAT, od angielskich słów „simple, local and modern", czyli prosty, lokalny i nowoczesny.

Jednym z przejawów owej prostoty mają być nowe regulacje o korygowaniu faktur. Przewidziano zmiany zarówno w korektach in minus, jak i zwiększających wartość towarów czy usług. Każda z tych wersji korekt powodowała dotychczas różne trudności.

Czytaj także: SLIM VAT: W przepisach o VAT pojawi się jeszcze jedna klauzula obejścia prawa

W nowych przepisach (konkretnie w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT) zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Był to dotychczas warunek stosownego pomniejszenia podatku należnego. Według nowych reguł wystarczające będzie, aby z dokumentacji posiadanej przez podatnika wynikało, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego.

W fakturach korygujących in plus zmiany zawarto w nowo dodanym przepisie ust. 17 do art. 29a ustawy o VAT. Podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia, bo będzie ono dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Jeżeli korekta spowodowana będzie przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna. W sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej.

Jeśli zaś okaże się, że wykryto błąd w fakturze pierwotnej, to zwiększenie podstawy opodatkowania nastąpi w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że w przypadku faktur korygujących wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. będą stosowane przepisy ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym. Z kolei w przypadku faktur korygujących wystawionych po 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze podatnicy VAT będą mogli stosować przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. Regułę tę będzie można stosować do 31 grudnia 2021 r.

Zmiany dotyczące faktur korygujących znalazły się w noweli do ustawy o VAT uchwalonej 27 listopada 2020 r. i już podpisanej przez prezydenta RP. Czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ