Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nowe przepisy stanowią realizację projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, która przeszło dwa tygodnie temu została wysłana przez rząd do Sejmu. Co ważne, w uzasadnieniu do tego projektu znalazło się potwierdzenie, że pracownicy firm, których władze nie wszczęły postępowania upadłościowego, nie będą mieli co liczyć na wypłatę pełnych wynagrodzeń, z jakimi zalega im niesumienny pracodawca. Po zmianach będą mogli liczyć jedynie na tzw. zaliczki na poczet przyszłych wypłat, które z mocy ustawy nie mogą przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Problem polega na tym, że obecnie większość świadczeń wypłacanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opiera się na przesłance zaprzestania działalności przez daną spółkę, która przestała wypłacać wynagrodzenia, a nie ogłoszenia przez jej władze upadłości. Skutek tego będzie taki, że po zmianach pracownicy niewypłacalnych spółek dłużej będą czekać na należne im świadczenia z Funduszu.

Projekt rozporządzenia zawiera nowe wzory wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie nie wcześniej niż po zmianach w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych. —mrz

etap legislacyjny: konsultacje społeczne