- Czy pracownicy objęci przestojem ekonomicznym z art. 15g ust. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na których staramy się o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, mogą przebywać na urlopach wypoczynkowych? – pyta czytelniczka.

Tak.

Wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia koronawirusa mogą być dofinansowane także wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie wypoczynkowym.

Czytaj także: Tarcza Antykryzysowa: wszystko o dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zgodnie z art. 15g ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa; DzU z 2020 r., poz. 374 ze zm.) pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może zwrócić się o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy na zasadach określonych w art. 15g ust. 7 i 10 specustawy. Pracodawcy przysługują też środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 15g ust. 1 specustawy (art. 15g ust. 2 specustawy). Pracownikiem w rozumieniu tych przepisów jest osoba fizyczna, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy (art. 15g ust. 4 specustawy).

Dofinansowanie przysługuje zatem na wynagrodzenia objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy pracowników, którzy pozostają w stosunku pracy. Grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników, a także okres, przez jaki obowiązują te rozwiązania, określa porozumienie zawierane przez pracodawcę ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. Jeżeli spełnione są przesłanki z porozumienia, wynagrodzenie pracownika, a więc osoby pozostającej w stosunku pracy, będzie dofinansowane.

W świetle § 6 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wskazano, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Skoro wynagrodzenie urlopowe ustala się m.in. na podstawie wynagrodzenia zasadniczego, to wydaje się, że wynagrodzenia pracowników objętych rozwiązaniami specustawy w następstwie wystąpienia koronawirusa mogą być dofinansowane także wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie wypoczynkowym.

Autorka jest adwokatem