ZUS podał informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Tak wysokich składek jeszcze nie było

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wysokości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2665,80 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). To o 108 zł więcej niż w 2017 r. (4263 zł).

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w punkcie II nie może być niższa od kwoty:

- 520,36 zł( tj. 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

- 213,26 zł (tj. 8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

- 65,31 zł (tj. 2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe,

- 47,98 zł zł (1,8 proc.) - na ubezpieczenie wypadkowe.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł.

Mniejszy ZUS od nowych firm

Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Możesz opłacać niższe składki, jeśli spełniasz dwa warunki:

- nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziłeś pozarolniczej działalności,

- w ramach własnej działalność gospodarczej nie świadczysz usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w poprzednim roku.

Niższe składki można opłacać przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności. Ten okres nie wydłuża się, niestety, w razie zawieszenia działalności.

Istotna jest też informacja, że z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W przypadku przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą prowadzą krócej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.

Podstawą wymiaru składek jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r., czyli 630 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

- 122,98 zł (tj. 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

- 50,40 zł (tj. 8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

- 15,44 zł (tj. 2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe,

- 11,34 zł (1,8 proc.) - na ubezpieczenie wypadkowe.

Opłacający preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne  nie płacą składek na Fundusz Pracy.

Na NFZ i w razie wypadku

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.

Od razu wyjaśnijmy, że wysokość składki zdrowotnej będzie znana dopiero w drugiej połowie stycznia - wtedy GUS poda wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku, która jest podstawą obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok.

Warto wiedzieć, że o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.  Pozostali muszą samodzielnie obliczyć wysokość stopy procentowej składki  dla grupy działalności, do której należą.  Jak to zrobić, ZUS opisuje w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe".

FGŚP, FEP i FP

Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania limitu trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Składki opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10 proc. podstawy jej wymiaru, a składka jest finansowana w całości przez płatnika składek.

Płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, uiszczą 2,45 proc. od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (65,31 zł).

Stopa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP wynosi 1,5 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 39,99 zł - tyle wyniesie w 2018 r. składka na FEP.

Szczegóły ZUS przedstawia w broszurze " Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych".