W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu powoływani są, co do zasady, uchwałą wspólników, a ich zadania i uprawnienia reguluje kodeks spółek handlowych oraz dookreśla umowa spółki. Z samego faktu powołania członkowie zarządu mają obowiązek i uprawnienie do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki na zewnątrz. Poprzez powołanie między członkiem zarządu a spółką powstaje tzw. stosunek organizacyjny (korporacyjny).