fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Faktoring: konsolidacja rachunków z faktorem uniemożliwia skorzystanie z preferencji

Fotolia
Zapłata, która nie dotyczy konkretnej faktury, lecz jest płatnością zbiorczą, nie może skutkować wyłączeniem solidarnej odpowiedzialności, dodatkowego zobowiązania w VAT oraz stosowania podwyższonych odsetek od zaległości.

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 października 2018 r. (0114-KDIP1-1.4012.524.2018.2. AO).

Do celów prowadzenia działalności gospodarczej spółka (wnioskodawca) nabywa towary i usługi od podmiotów polskich i zagranicznych. Zapłata za faktury dokumentujące dostawy towarów lub usług następuje na wskazany rachunek bankowy dostawcy. Spółka zawarła z firmą faktoringową umowę na obsługę płatności w systemie faktoringu odwrotnego. W umowie strony określiły zasady obsługi płatności za zobowiązania spółki wobec jej dostawców, w tym także możliwość uzyskania przez dostawców środków pieniężnych przed terminem płatności wynikającym z umowy handlowej z wnioskodawcą. Spółka zawiera z wystawcą faktury umowę o obsługę płatności z opcją finansowania, o czym informuje faktora, oraz wysyła mu faktury do zapłaty. Następnie faktor informuje wystawców faktur o możliwości sfinansowania konkretnych faktur i po uzyskaniu akceptacji przez wystawcę faktury, dokonuje płatności, pomniejszonej o swoje wynagrodzenie. Każdorazowo płatność następuje z rachunku dedykowanego do obsługi płatności spółki. Rozliczenia między spółką i faktorem są dokonywane codziennie w ten sposób, że saldo ujemne faktora spłacane jest z rachunku spółki w pełnej wysokości równej wartości zapłaconych przez faktora faktur, bez rozbicia na poszczególne faktury. W konsekwencji, na koniec każdego dnia saldo na obu rachunkach jest wyrównane do zera. Następnie, na podstawie otrzymanego rozliczenia zawierającego listę faktur zapłaconych przez faktora, spółka łączy poszczególne płatności z konkretną fakturą. W związku z wprowadzeniem do polskiego systemu podatkowego mechanizmu podzielonej płatności, faktor realizuje płatności z wykorzystaniem tego mechanizmu. Spółka chciałaby jednak rozliczać się z faktorem na dotychczasowych zasadach – poprzez spłatę zapłaconych przez faktora faktur z wykorzystaniem konsolidacji rachunków bankowych, bez rozbicia płatności na poszczególne faktury. Zdaniem spółki, jeżeli zapłata będzie dokonana przez faktora w mechanizmie podzielonej płatności, to zostanie spełniony cel wprowadzenia przepisów o mechanizmie podzielonej płatności, a w konsekwencji – w związku z dokonanymi przez faktora płatnościami – wobec spółki wyłączona zostanie solidarna odpowiedzialność oraz nie znajdzie zastosowania sankcja VAT i podwyższone odsetki za zwłokę.

Organ zakwestionował stanowisko spółki. Jego zdaniem mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania przy kompensatach rachunków oraz ma zastosowanie tylko dla pojedynczej faktury.

Czytaj też:

Tomasz Wagner, starszy menedżer w Zespole Podatków Pośrednich Doradztwa Podatkowego EY

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest możliwość zapłaty za fakturę w ten sposób, że należność z tytułu VAT trafi na dedykowany rachunek VAT, a pozostała należność - na rachunek rozliczeniowy odbiorcy płatności. Zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i Ministerstwo Finansów w Objaśnieniach do stosowania metody podzielonej płatności wydanych 29 lipca 2018 r. wyraźnie wskazują, że zapłata z wykorzystaniem tej metody może nastąpić wyłącznie w przypadku pojedynczej faktury.

Słusznie zatem organ uznał, że w sytuacji dokonania zapłaty, która – tak jak w komentowanej interpretacji – nie dotyczy konkretnej faktury, lecz jest płatnością zbiorczą – płatność taka nie może skutkować przyznaniem preferencji, o których mowa w art. 108c ust. 1 i 2 ustawy o VAT, tj. wyłączeniem odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania w VAT oraz stosowania podwyższonych odsetek od zaległości. Jest to spowodowane niemożnością powiązania płatności z konkretną fakturą, a w konsekwencji – z kwotą podatku wynikającego z pojedynczej faktury. Co ciekawe, organ nie zakwestionował prawa do skorzystania z preferencji z uwagi na fakt, że to nie wnioskodawca nie dokonał płatności na rzecz dostawcy towarów i usług. Z uzasadnienia stanowiska organu wynika, że mimo iż w przedstawionym stanie faktycznym płatności na rzecz dostawcy dokonał faktor, który dopiero następczo otrzymał wyrównanie od faktoranta, to faktorant mógłby odnieść korzyści określone w art. 108c ustawy o VAT, gdyby tylko warunki rozliczeń między faktorem a faktorantem pozwalałby na połączenie konkretnej płatności z finansowaną przez faktora fakturą.

Współautorką komentarza jest Aleksandra Kielar – konsultant w Zespole Podatków Pośrednich Doradztwa Podatkowego EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA