Tomasz Wagner

NSA potwierdził 5-proc. stawkę VAT dla dostaw na wynos

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości – sprzedaż żywności w systemie „drive through", „walk through", „food court" oraz „wewnątrz punktów sprzedaży" nie jest usługą gastronomiczną.

Faktoring: konsolidacja rachunków z faktorem uniemożliwia skorzystanie z preferencji

Zapłata, która nie dotyczy konkretnej faktury, lecz jest płatnością zbiorczą, nie może skutkować wyłączeniem solidarnej odpowiedzialności, dodatkowego zobowiązania w VAT oraz stosowania podwyższonych odsetek od zaległości.

Niewłaściwe zastosowanie split payment a obowiązek korekty

Gdy nabywca wpłaci na rachunek VAT kontrahenta należność, która przekracza wysokość podatku wyszczególnionego na fakturze, nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ustawy o VAT. Jednakże w przypadku zapłaty tylko części należności na ten rachunek kontrahenta, przy braku zapłaty pozostałej części VAT, podatnik będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego w ramach tzw. ulgi na złe długi, w wysokości proporcjonalnej do powstałej zaległości.

Split payment - kiedy odpowiedzialnośc podatnika, który otrzymał zapłatę należną innemu podmiotowi zostanie wyłączona

Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał zapłatę należną innemu podmiotowi, zostanie wyłączona w przypadku dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze w ciągu pięciu dni po powzięciu informacji o otrzymaniu nienależnych kwot.

Split payment, podzielona płatność: obniżenie podatku tylko przy zapłacie z rachunku VAT

Przedsiębiorca może pomniejszyć zobowiązanie w podatku od towarów i usług o kwotę wyliczoną według wzoru jedynie wtedy, gdy uiści należność w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż ustawowy termin zapłaty tego podatku.

Split payment: jak faktor może ograniczyć skutki otrzymania podzielonej płatności

Podmiot świadczący usługę faktoringu, który zapłaci kwoty wynikające z faktur przedstawionych mu przez faktoranta, a następnie otrzyma zapłatę z wykorzystaniem metody split payment od zobowiązanego do zapłaty tej faktury, może być zwolniony z solidarnej odpowiedzialności w VAT.

Podatek od cukru Polakom na razie nie grozi

Wprowadzenie nowej daniny na Wyspach może się zakończyć, podobnie jak w Norwegii, zachętą do słodkiej migracji. Towarem najczęściej przywożonym przez Norwegów są właśnie cukierki. Polakom taki podatek na razie nie grozi – informują Katarzyna Sobocińska i Tomasz Wagner.

Odwrotne obciążenie VAT w budowlance nie przy każdym zleceniu - interpretacja podatkowa

Inwestor będący jednocześnie głównym wykonawcą rozliczy VAT na zasadach ogólnych, a nie z zastosowaniem metody reverse charge.

VAT: o odwrotnym obciążeniu w budowlance decyduje opinia statystyczna

Dla oceny, czy usługa budowlana będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, czy zastosowanie znajdzie mechanizm reverse charge, decydująca jest klasyfikacja usługi na podstawie PKWiU. Ocena prawidłowości tej klasyfikacji nie należy przy tym do organu podatkowego.

VAT: Jak rozliczyć kompleksową usługę budowlaną

Usługa wykonania kompletnej i zdatnej do odbioru konstrukcji świadczona przez zagraniczną spółkę i jej polski oddział, będący stałym miejscem prowadzenia działalności, może stanowić jednolicie opodatkowaną usługę kompleksową, a wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w związku z jej świadczeniem można uznać za dokonywane w Polsce.