fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Do kiedy trzeba zrobić roczną korektę VAT

Fotolia.com
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność mieszaną i stosuje przy rozliczaniu zakupów prewspółczynnik oraz wskaźnik struktury sprzedaży, jest obowiązany do zrobienia na początku 2018 r. korekty podatku naliczonego i odliczonego.

Przepisy art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT określają zasady ustalania kwot podatku naliczonego przy wykorzystaniu tzw. prewspółczynnika. Z kolei przepisy art. 90 ust. 2–12 ustawy o VAT określają zasady odliczeń częściowych w oparciu o tzw. proporcję wstępną.

W obu przypadkach obliczenia dokonywane w trakcie roku mają charakter wstępny, gdyż po zakończeniu danego roku następuje korekta tych obliczeń. Zasady przeprowadzania tej korekty określają odpowiednio przepisy art. 90c oraz art. 91 ustawy o VAT. W praktyce korekty te dokonywane są na podobnych zasadach, gdyż art. 90c ust. 1 przewiduje odpowiednie stosowanie większości przepisów art. 91.

Obowiązek dokonywania wskazanych korekt istnieje niezależnie od siebie. W konsekwencji niektórzy podatnicy są obowiązani do zrobienia dwóch korekt rocznych, tj. korekt podatku naliczonego (dokonywanych na podstawie art. 90c ustawy o VAT) oraz korekt podatku odliczonego (dokonywanych na podstawie art. 91 ustawy o VAT).

Przykład:

Podatnik kupuje towary i usługi, które będą wykorzystywane jednocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu, a przypisanie nabytych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie będzie możliwe. W takim przypadku:

1) w takcie 2017 r. podatnik był przy dokonywaniu tych zakupów obowiązany stosować dwie proporcje, tj. prewspółczynnik oraz proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT,

2) na początku 2018 r. podatnik jest obowiązany do zrobienia dwóch korekt rocznych, tj. korekty podatku naliczonego oraz korekty podatku odliczonego.

Co w pierwszej, a co w drugiej kolejności

W takich przypadkach należy w pierwszej kolejności zrobić korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ustawy o VAT. Korekta podatku odliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, jest dokonywana w drugiej kolejności. Ostateczna kwota korekty jest efektem zastosowania obu tych korekt.

Przykład:

Na początku 2017 r. fundacja kupiła urządzenie wielofunkcyjne za 3400 zł netto + 782 zł VAT. Urządzenie to jest przez fundację wykorzystywane zarówno na potrzeby prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i na inne cele (na potrzeby niepodlegającej opodatkowaniu działalności statutowej). Jednocześnie prewspółczynnik obowiązujący fundację w 2017 r. wyniósł 66 proc., natomiast proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, wyniosła 82 proc. W tej sytuacji kwota podatku naliczonego z tytułu przedmiotowego urządzenia wyniosła 516,12 zł (782 zł x 66 proc.), z czego fundacja mogła odliczyć 423,22 zł (516,12 zł x 82 proc.).

Po zakończeniu 2017 r. okazało się, że ostateczny prewspółczynnik dla tego roku wyniósł w fundacji 71 proc., natomiast ostateczna proporcja dla celów odliczeń częściowych wyniosła w fundacji 77 proc. W tej sytuacji fundacja w pierwszej kolejności obowiązana jest skorygować kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego urządzenia, która to kwota po korekcie wynosi 555,22 zł (782 zł x 71 proc.). Dopiero znając tę kwotę fundacja może ustalić skorygowaną kwotę podatku podlegającego odliczeniu, która wynosi 427,52 zł (555,22 zł x 77 proc.). Jest to kwota o 4,30 zł wyższa od kwoty odliczonej przez fundację przy nabyciu urządzenia wielofunkcyjnego (427,52 zł – 423,22 zł = 4,30 zł). Efektem przeprowadzenia wskazanych korekt jest podwyższenie kwoty podatku do odliczenia z tytułu nabycia tego urządzenia o 4,30 zł.

Przez pięć albo dziesięć lat

Podobnie jest, jeżeli chodzi o korekty roczne dotyczące towarów i usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie na pięć lub dziesięć lat (tj. towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł – zob. art. 91 ust. 2 ustawy o VAT). Jednak w takich przypadkach kwota będąca przedmiotem wskazanej podwójnej korekty stanowi 1/5 (w przypadku towarów i usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie na pięć lat) lub 1/10 (w przypadku towarów i usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie na dziesięć lat) kwoty podatku naliczonego przy zakupie.

Przykład:

Fundacja, o której mowa była w poprzednim przykładzie, nabyła w 2017 r. również lokal użytkowy za 300 000 zł netto + 69 000 zł VAT. Do lokalu tego fundacja przeniosła swoją siedzibę, a więc jest on wykorzystywany zarówno na potrzeby prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i na inne cele (na potrzeby niepodlegającej opodatkowaniu działalności statutowej). Kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego lokalu stanowiło 45 540 zł (69 000 zł x 66 proc.), z czego fundacja mogła odliczyć 37 342,80 zł (45 540 zł x 82 proc.). Po zakończeniu 2017 r. przedmiotem korekt jest 1/10 kwoty podatku naliczonego oraz odliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego lokalu. W pierwszej kolejności fundacja powinna ustalić wysokość skorygowanej 1/10 kwoty podatku naliczonego. Kwota ta po uwzględnieniu prewspółczynnika ostatecznego dla 2017 r. wyniesie 4899 zł (6900 zł x 71 proc.).

Znając tę kwotę fundacja może ustalić skorygowaną 1/10 kwoty podatku podlegającego odliczeniu. Kwota ta po uwzględnieniu proporcji ostatecznej dla 2017 r. wyniesie 3772,23 zł (4899 zł x 77 proc.).

Jest to kwota o 37,95 zł wyższa od 1/10 kwoty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego lokalu (37 342,80 zł x 1/10 = 3734,28 zł; 3734,28 zł – 3772,23 zł = 37,95 zł). Efektem zrobienia wskazanych korekt będzie więc podwyższenie kwoty podatku do odliczenia z tytułu nabycia wskazanego lokalu o 37,95 zł. W podobny sposób korekty dotyczące podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego lokalu fundacja będzie, co do zasady, obowiązana robić po zakończeniu dziewięciu kolejnych lat (do zakończenia okresu korekty).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 2–12, art. 90c i art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA