fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

W jaki sposób odsetki i różnice kursowe wpłyną na wartość projektu deweloperskiego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Spółka nie może kapitalizować różnic kursowych z wyceny kapitału pożyczki walutowej. Z MSR 23 wynika bowiem, że takie ujęcie jest możliwe tylko w odniesieniu do różnic, które uznawane są za korektę kosztu odsetek.

- Spółka realizuje projekt budowy biurowca na gruncie, który zakupiła w 2011 r. Ponieważ czynsze na rynku wyrażane są w euro, spółka podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki grupowej w tej walucie w kwocie 50 000 000 euro. Podpisanie umowy pożyczki oraz przelew całej kwoty nastąpił 1 stycznia 2017 r. po kursie 3,8 zł/euro. Oprocentowanie pożyczki w okresie 12 miesięcy od dnia jej wypłaty wyniosło 4 proc., a oprocentowanie podobnego kredytu denominowanego w złotówkach wyniosło 6 proc.

Średni kurs zł/euro wyniósł w 2017 r. 4,0. Przyjmijmy, że kurs zł/euro na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 4,2.

W roku 2017 spółka zapłaci odsetki w wysokości 2 000 000 euro.

Rzeczpospolita

Dodatkowo, 1 stycznia 2017 r. spółka zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 30 000 000 zł. Kredyt nie jest przeznaczony na finansowanie konkretnej inwestycji. Termin spłaty kredytu przypada na 31 grudnia 2026 r. Prowizja z tytułu otrzymania kredytu wyniosła 1 000 000 zł. Kapitał kredytu ma być spłacany w ostatnim dniu każdego z kwartałów w równych transzach w wysokości 750 000 zł. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, spółka rozpoznaje różnice kursowe zgodnie z art. 15a ustawy o CIT (tzw. podatkowa metoda rozpoznawania różnic kursowych).

Rzeczpospolita

1. Czy spółka może kapitalizować różnice kursowe od pożyczki grupowej, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Rzeczpospolita

2. Jak będzie wyglądała wycena kredytu bankowego efektywną stopą procentową na każdy z dni bilansowych (31 grudnia) pozostałych do spłaty kredytu? – pyta czytelnik.

Rzeczpospolita

Komentarz księgowy

Kapitalizacja różnic kursowych od pożyczki

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego" w par. 6 pozwala na kapitalizację kosztów finansowania w postaci różnic kursowych powstających w związku z finansowaniem zewnętrznym w walucie obcej w stopniu, w jakim uznawane są za korektę kosztu odsetek. W związku z tym, spółka nie może kapitalizować różnic kursowych wynikających z wyceny kapitału pożyczki.

Aby wyliczyć maksymalną kwotę różnic kursowych, które spółka może skapitalizować w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r. należy obliczyć, jaka będzie różnica pomiędzy wartością zapłaconych odsetek w roku bieżącym a wartością odsetek, jaką spółka zapłaciłaby za ten sam okres, gdyby zaciągnęła podobną pożyczkę w walucie lokalnej (zł).

Przykład

Taka kalkulacja wygląda następująco:

Różnice kursowe z wyceny pożyczki na 31 grudnia 2017 r.: (4,2 zł/euro – 3,8 zł/euro) x 50 000 000 euro = 20 000 000 zł.

Kwota zapłaconych odsetek wyrażona w zł: 2 000 000 euro x 4,0 zł/euro = 8 000 000 zł.

Hipotetyczna kwota pożyczki denominowanej w złotówkach na 1 stycznia 2017 r.: 50 000 000 euro x 3,8 zł/euro = 190 000 000 zł.

Hipotetyczna kwota odsetek od pożyczki denominowanej w złotówkach: 190 000 000 zł x 6 proc. = 11 400 000 zł.

Kwota 11 400 000 zł jest maksymalną kwotą, jaką jednostka może skapitalizować w ramach kosztów finansowania (obejmująca zarówno odsetki, jak i różnice kursowe) – pod warunkiem, że określiła w swojej polityce rachunkowości traktowanie różnic kursowych jako korekty odsetek.

Maksymalną kwotą różnic kursowych, które spółka może skapitalizować, jest więc kwota 3 400 000 zł (11 400 000 zł – 8 000 000 zł).

Pozostała kwota różnic kursowych wynosząca 16 600 000 zł (20 000 000 zł – 3 400 000 zł) powinna zostać odniesiona w ciężar kosztów finansowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Uwaga! Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku, gdyby wycena pożyczki na 31 grudnia 2017 r. okazała się dodatnia i w konsekwencji powstałby zysk z tytułu różnic kursowych, to cała jego kwota powinna zostać odniesiona w wynik bieżącego okresu poprzez uznanie pozycji jako przychodów/ kosztów finansowych. Kwota skapitalizowanych odsetek nie może być w takim przypadku korygowana o powstałe różnice kursowe.

Różnice w krajowych regulacjach

Ustawa o rachunkowości nie zabrania kapitalizacji wszystkich różnic kursowych powstałych na wycenie finansowania zewnętrznego, pod warunkiem że jest to finansowanie celowe. W związku z tym, biorąc pod uwagę opisany w pytaniu przypadek, spółka mogłaby skapitalizować różnice kursowe w kwocie 20 000 000 zł przy założeniu, że łączna wartość skapitalizowanych kosztów nie byłaby wyższa niż wartość odzyskiwalna całego projektu.

Ponadto ustawa o rachunkowości nie precyzuje, w jaki sposób powinny być traktowane dodatnie różnice kursowe wynikające z wyceny finansowania zewnętrznego na dzień bilansowy.

Wycena kredytu efektywną stopą procentową

Kalkulacja efektywnej stopy procentowej jest zadaniem kompleksowym i bardzo łatwo o popełnienie w nim błędu. W związku z tym, w niniejszym opracowaniu zaprezentujemy uproszczoną metodę wyceny zobowiązania efektywną stopą procentową, która w szybki i przystępny sposób powinna pozwolić na jego wycenę, a przy tym osiągnięty rezultat nie powinien być istotnie różny od tego skalkulowanego przy zastosowaniu kompleksowej kalkulacji.

Wycenę zobowiązania efektywną stopą procentową zaprezentujemy w następujących krokach:

Krok 1. Kalkulacja hipotetycznego obciążenia odsetkowego

Dla wartości kapitału kredytu na koniec każdego z okresów należy skalkulować wartość obciążenia odsetkowego w okresie, przy założeniu dowolnie wybranej, hipotetycznej stopy procentowej – w poniższym przykładzie posłużymy się stopą w wysokości 5 proc.

Krok 2. Określenie wagi każdego z okresów rozliczeniowych

Dla każdego z okresów należy określić wagę, jako stosunek hipotetycznego kosztu odsetek w okresie do skumulowanego kosztu odsetek.

Krok 3. Kalkulacja wartości prowizji bankowej rozliczanej w czasie w każdym z poszczególnych okresów

Skalkulowaną w kroku 2. wagę należy pomnożyć się przez kwotę prowizji bankowej zapłaconej z tytułu udzielenia kredytu. W rezultacie otrzymujemy kwotowy udział zapłaconej prowizji w danym okresie.

Krok 4. Kalkulacja wartości zobowiązania z tytułu kredytu na koniec każdego z okresów rozliczeniowych

Zobowiązanie na koniec każdego okresu kalkuluje się jako kwotę kapitału kredytu na dzień bilansowy pomniejszoną o niezamortyzowaną kwotę prowizji z tytułu udzielenia kredytu.

Zamortyzowaną kwotę prowizji w okresie należy odnieść w wynik w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ciężar kosztów finansowych.

Nie istnieją istotne różnice w zakresie wyceny zobowiązań efektywną stopy procentową.

Komentarz podatkowy

Na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych podatnik ma prawo wybrać, czy będzie rozliczał różnice kursowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (tj. tzw. metodą rachunkową), czy zgodnie z ustawą o CIT (tj. tzw. metodą podatkową). Zasadnicza różnica między obiema metodami polega na tym, że przy metodzie rachunkowej w rachunku podatkowym uwzględniane są wszystkie różnice kursowe (zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane). Natomiast w metodzie podatkowej przy ustalaniu wyniku podatkowego uwzględniane są tylko zrealizowane różnice kursowe.

W przypadku pożyczki w walucie obcej, kiedy spółka rozlicza różnice kursowe metodą podatkową, zrealizowane różnice kursowe od kwoty głównej pożyczki powstaną wyłącznie przy spłacie kapitału pożyczki. Spłata odsetek w walucie obcej spowoduje natomiast powstanie różnic kursowych transakcyjnych.

Przy metodzie podatkowej sama wycena bilansowa pożyczki nie skutkuje powstaniem podatkowych różnic kursowych. Co istotne, dla powstania podatkowych różnic kursowych zobowiązanie pożyczkowe musi być zaciągnięte/wyrażone w walucie obcej, oraz spłacone w tej walucie. Gdyby kredyt został spłacony w złotych, to różnice kursowe podatkowe zasadniczo nie powstaną.

Patrycja Jefimiuk, DORADCA PODATKOWY, MANAGER W DZIALE DORADZTWA PODATKOWEGO TPA POLAND

Maciej Krokosiński, DYREKTOR W DZIALE AUDYTU I DORADZTWA GOSPODARCZEGO, TPA POLAND

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA