fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Tarcza antykryzysowa: ułatwienia dla podatkowych grup kapitałowych

Adobe Stock
Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje, że podatnik będący PGK, która poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełni warunku rentowności lub braku zaległości podatkowych, zachowa swój status.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), która rozszerza rozwiązania wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 obowiązującej od początku kwietnia br. Nowe regulacje poruszają m.in. istotną z perspektywy podatkowych grup kapitałowych kwestię zachowania statusu PGK w obliczu nadciągającego kryzysu gospodarczego.

Zgodnie z ustawą o CIT podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem CIT pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- w skład PGK wchodzą co najmniej dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium RP;

- przeciętny kapitał zakładowy każdej spółki wchodzącej w skład PGK jest nie niższy niż 500 000 zł;

- spółka dominująca w PGK posiada bezpośredni 75-proc. udział w kapitale zakładowym poszczególnych spółek z grupy;

- spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK;

- w spółkach wchodzących w skład PGK nie występują zaległości we wpłatach podatków;

- umowa o utworzeniu PGK została zawarta przez spółkę dominującą i spółki zależne, w formie aktu notarialnego, na okres co najmniej trzech lat podatkowych oraz została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;

- PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach – w wysokości co najmniej 2 proc.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje utratę przez PGK statusu podatnika CIT oraz koniec jej roku podatkowego. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria, podatkowe grupy kapitałowe wskutek spowolnienia gospodarczego mogą mieć problem przede wszystkim ze spełnieniem przesłanki braku zaległości podatkowych po stronie każdej ze spółek wchodzących w skład PGK oraz przesłanki osiągnięcia w 2020 r. przez PGK udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2 proc.

Zgodnie z obowiązującym od 18 kwietnia br. nowym art. 38n ustawy o CIT warunek dotyczący braku zaległości podatkowych po stronie każdej ze spółek wchodzących w skład PGK lub warunek osiągnięcia w 2020 r. przez PGK udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2 proc. będzie uważany za spełniony, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zasady te będą mieć zastosowanie do roku podatkowego, który:

- rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po 31 grudnia 2019 r., lub

- rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., ale przed 1 stycznia 2021 r.

W konsekwencji dodane do tarczy antykryzysowej 2.0 rozwiązanie przewiduje, że podatnik będący podatkową grupą kapitałową, która poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności lub braku zaległości podatkowych, zachowa status PGK.

podstawa prawna: art. 1a i art. 38n ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 2020 r. poz. 695)

Zdaniem autorki

Małgorzata Trzęsimiech, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Kryterium negatywnych konsekwencji nie zostało sprecyzowane

Rozwiązanie przyjęte w tarczy antykryzysowej 2.0 z pewnością jest korzystną zmianą, która uchroni istniejące obecnie w Polsce PGK przed koniecznością ich rozwiązania z uwagi na występujące w 2020 r. problemy finansowe. Brak jest jednak dookreślenia w tarczy antykryzysowej 2.0 kryteriów pozwalających uznać, że dana PGK rzeczywiście poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Należy zakładać, że warunek ten będzie oceniany przez pryzmat spadku przychodów. Trudno jednak odpowiedzieć na pytanie na jakim poziomie spadek przychodów będzie wystarczający do uznania, że PGK poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne. Odpowiedzi na te i inne pytania z pewnością przyniesie praktyka stosowania tych przepisów przez organy podatkowe.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA