fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki lokalne

Podatek od nieruchomości: wszyscy współwłaściciele muszą otrzymać identyczną decyzję podatkową

123RF
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. Obowiązek podatkowy ciąży w takim przypadku na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, to obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy o własności lokali ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. Wynika tak z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązek zapłaty

NSA w wyroku z 3 listopada 2016 r. (II FSK 2082/14) zwrócił uwagę, że z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym, wyrażonej w art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że każdemu z podatników podatku od nieruchomości, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa określająca (ustalająca) całą wysokość zobowiązania podatkowego od danej całej nieruchomości. Zdaniem NSA, ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku oznacza, że każdy ze współwłaścicieli będzie obowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata przez jednego, bądź kilku z nich zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty. Podobne stanowisko wynika także z wyroku tego samego sądu z 21 stycznia 2015 r. (II FSK 3193/12).

Majątek małżonków

Z wyroku WSA w Lublinie z 7 września 2007 r. (I SA/Lu 84/07) wynika, że obowiązujący kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zasadę, iż dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub jednego z nich, chyba, że – zgodnie z przepisami – stanowią one majątek odrębny. Jako dorobek małżonków traktuje się przedmioty majątkowe, których nabycie następuje we własnym interesie, a więc które przyczynią się do powstania lub zwiększenia majątku objętego wspólnością ustawową. O zaliczeniu nabytego przedmiotu do majątku wspólnego decyduje chwila jego definitywnego nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej.

Sąd zwrócił uwagę, że o przeznaczeniu przedmiotów nabytych w trakcie trwania wspólności ustawowej nie mogą świadczyć oświadczenia składane w akcie notarialnym. Co istotne, gdy nieruchomość została nabyta w czasie trwania związku małżeńskiego, a małżonkowie pozostawali wówczas we wspólności majątkowej, o zaliczeniu jej do majątku odrębnego nie może przesądzić jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także to, że tylko jeden z nich jest wpisany do księgi wieczystej. Zasada ta znajduje swoje potwierdzenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z 16 października 1997r. (I CKN 130/95).

Kto będzie adresatem pisma

Jak wynika z wyroku NSA z 13 października 2000 r. (I SA/Gd 399/00), tak długo, jak istnieje współwłasność nieruchomości, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na jej współwłaścicielach. Adresatami decyzji są zatem wszyscy współwłaściciele, bez względu na to, czy i w jaki sposób wywiązują się z ciążących na nich zobowiązań podatkowych.

WSA w Warszawie w wyroku z 28 czerwca 2005 r. (III SA/Wa 2288/04) podkreślił dodatkowo, że małżonków traktuje się jak innych współwłaścicieli. Nie są już oni łącznie zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości stanowiących ich współwłasność jak i odrębną własność każdego z nich. Małżonkowie powinni otrzymać jedną odrębną decyzję na nieruchomość wspólną. Ich nieruchomości niewchodzące w skład wspólności majątkowej są opodatkowane oddzielnie. Małżonek, który jest właścicielem takiej nieruchomości, otrzymuje odrębną decyzję wymiarową. Decyzje te powinny być doręczone małżonkom – podatnikom. Zdaniem sądu, każdy z małżonków powinien otrzymać decyzję wymierzającą podatek do jego nieruchomości, a poza tym jeden egzemplarz decyzji na nieruchomość wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości wspólnej sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach powinni być wykazani oboje małżonkowie jako podatnicy i podatek w jednej kwocie (bez podziału). Każdy z nich powinien otrzymać decyzję. Jeżeli decyzja zostanie doręczona tylko jednemu z nich, to tylko na nim będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe. Od drugiego małżonka, do czasu doręczenia mu decyzji, nie będzie można wymagać i egzekwować podatku.

Autor jest ekspertem podatkowym, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN

podstawa prawna: art. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1785)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA