fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: były wspólnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji

123RF
To, że do końca ubiegłego roku podatnik osiągał przychody z działalności w formie spółki jawnej, nie wpływa na jego prawo do jednokrotnego rozliczenia w 2015 r. całego odpisu od środka trwałego o wartości ponad 3500 zł.

W latach 2011–2015 byłem wspólnikiem spółki jawnej, natomiast od 2013 r. do chwili obecnej prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Czy w ramach tej działalności mogę korzystać z jednorazowej amortyzacji? – pyta czytelnik.

Na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o PIT możliwa jest jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł (na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy o PIT środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej tej kwoty mogą być jednorazowo amortyzowane bez żadnych warunków; w przypadku składników majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł możliwa jest również rezygnacja z amortyzacji i zaliczanie wydatków na ich nabycie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – zob. art. 22d ust. 1 ustawy o PIT). Z uprawnienia tego korzystać mogą m.in. mali podatnicy.

Który przedsiębiorca jest małym podatnikiem

Jak wynika z art. 5a ust. 20 ustawy o PIT, mali podatnicy to podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (dla 2015 r. jest to 5 015 000 zł).

Kogo dotyczy limit

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym spółki jawne (podobnie jak spółki cywilne, spółki partnerskie oraz spółki komandytowe) nie są podatnikami. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tych spółek. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy limit przychodów uprawniający do uznania danego podmiotu za małego podatnika (równowartość 1 200 000 euro) dotyczy podatnika (osoby fizycznej lub osoby prawnej) czy całej spółki.

Druga wątpliwość dotyczy sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadzi jednocześnie działalność w formie spółki jawnej (cywilnej, partnerskiej lub komandytowej) oraz samodzielnie. Pojawia się wówczas pytanie czy przychody uzyskiwane przez osobę fizyczną z tych działalności należy sumować czy traktować odrębnie.

Artykuł 22k ust. 13 ustawy o PIT (oraz art. 16k ust. 13 ustawy o CIT) stanowi, że w przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki. Przyjmuje się w związku z tym, że dla celów jednorazowej amortyzacji przy ustalaniu statusu małego podatnika odrębnie traktuje się spółki jawne (oraz spółki cywilne, partnerskie i komandytowe), odrębnie natomiast ich wspólników (aktualne w tym zakresie są wyjaśnienia organów podatkowych wydawane na podstawie art. 22k ust. 13 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 stycznia 2013 r., ILPB1/415-1019/12-4/AP, czy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2013 r., IPPB1/415-442/13-2/EC).

W przedstawionej sytuacji fakt bycia do 2014 r. wspólnikiem spółki jawnej nie ma zatem znaczenia z punktu widzenia możliwości skorzystania przez czytelnika z jednorazowej amortyzacji w 2015 r. Jeżeli tylko wartość sprzedaży brutto z działalności gospodarczej prowadzonej przez niego indywidualnie nie przekroczyła w 2014 r. 5 015 000 zł, to ma on prawo do korzystania w 2015 r. z jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł (w ramach obowiązującego w 2015 r. limitu jednorazowej amortyzacji w wysokości 209 000 zł).

Tylko dla nowych

W szczególności w omawianej sytuacji nie stosuje się art. 22k ust. 11 ustawy o PIT, który stanowi, że art. 22k ust. 7 ustawy o PIT (przepis dopuszczający jednorazową amortyzację) nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Artykuł 22k ust. 7 stosuje się bowiem wyłącznie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego, np. spółek jawnych – zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 30 listopada 2009 r., IBPBI/1/415-729/09/AP). Nie ma natomiast zastosowania do przedsiębiorców mających status małego podatnika.

Inaczej jest przy kwartalnych zaliczkach

W odmienny sposób podchodzi się do drugiego z uprawnień, jakie mają mali podatnicy zgodnie z ustawą o PIT, tj. uprawnienia do wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. W tym przypadku – w związku z brakiem przepisu podobnego do art. 22k ust. 13 ustawy o PIT (oraz art. 16k ust. 13 ustawy o CIT) – przyjmuje się, że limit przychodów decydujący o posiadaniu statusu małego podatnika odnosi się do całości przychodów uzyskanych przez osobę fizyczną w poprzednim roku (osiągniętych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie, jak i z działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek).

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 sierpnia 2009 r. (IBPBI/1/415-410/09/AP). W piśmie tym czytamy, że „pojęcie »mały podatnik« dla celów jednorazowej amortyzacji należy wiązać z podmiotem dokonującym odpisów amortyzacyjnych, a więc w przedmiotowej sprawie spółką cywilną, natomiast dla celów kwartalnego sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy pojęcie »mały podatnik« odnosi się do poszczególnych wspólników tej spółki".

Przykład

W 2014 r. wartość sprzedaży brutto w indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej wyniosła 4 263 321 zł brutto. Osoba ta w 2014 r. była jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, w której wartość sprzedaży brutto – w części przypadającej na tę osobę – wyniosła 1 234 435 zł. W tej sytuacji – zważywszy, że w 2015 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w 2014 r. 5 015 000 zł – w 2015 r. osoba ta:

1) jest uprawniona do korzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł (gdyż z punktu widzenia przepisów o jednorazowej amortyzacji jest ona małym podatnikiem),

2) nie była uprawniona do wyboru opłacania zaliczek kwartalnych (gdyż z punktu widzenia przepisów o zaliczkach kwartalnych nie jest ona małym podatnikiem).

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA