Podatek dochodowy

Odpisy od powtórnie nabytych opłat licencyjnych z nowym limitem

Adobe Stock
Jeżeli podatnik posiadał wartości niematerialne i prawne, a następnie je sprzedał i ponownie odkupił, to może ująć w kosztach odpisy od nich tylko do wysokości przychodu z ich zbycia, które miało miejsce przed ich powrotnym nabyciem.

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT i art. 16c ustawy o CIT, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in.:

pkt 4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

pkt 5) licencje,

pkt 6) prawa określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,

pkt 7) wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Ich przewidywany okres używania musi być przy tym dłuższy niż rok, muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Są to wartości niematerialne i prawne (zob. art. 22b ust. 1 pkt 4 – ustawy o PIT i art. 22b ust. 1 pkt 4 – 7 ustawy o PIT).

Wtórne tak, pierwotne nie

Do 31 grudnia 2017 r. wprowadzenie do wyliczenia w w.w. przepisach art. 22b ust. 1 ustawy o PIT i art. 16b ust. 1 ustawy o CIT brzmiało następująco:

„Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT (lub art. 16c ustawy o CIT), nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:"

Zmiana tych przepisów od 1 stycznia 2018 r. miała na celu doprecyzowanie, że pod pojęciem nabycia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne. Oznacza to, że np. znaki towarowe „powstałe" w wyniku decyzji o objęciu takiego znaku prawem ochronnym nie mogą stanowić wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji.

Przyczyna wprowadzenia zmian

Jednym ze stosowanych przez podatników mechanizmów optymalizacji, której przedmiotem są prawa uznawane za wartości niematerialne i prawne, jest przenoszenie takich praw do podmiotów powiązanych, a następnie korzystanie z tych praw na podstawie licencji bądź ich ponowne nabycie po nowej (podwyższonej) wartości podatkowej.

Koniec optymalizacji

Z tego względu od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT przepisy mające na celu ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

- opłat i należności z tytułu nabycia prawa do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych oraz

- odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nabytych (wytworzonych) i zbytych, a następnie powtórnie nabytych przez ten sam podmiot.

Ograniczenie wysokości zaliczanych przez podatników do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od ww. wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należności licencyjnych, w sytuacji gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne lub prawa były własnością podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte, zostało ograniczone do wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu z ich zbycia dokonanego przed ich powrotnym nabyciem/licencjonowaniem.

Od 1 stycznia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

- odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PIT lub art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, nabyte lub wytworzone, a następnie zbyte – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia (zob. art. 23 ust. 1 pkt 45c ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 64a ustawy o CIT),

- wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o ustawy o PIT i art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, nabytych lub wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia (zob. art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT).

Przykład

W listopadzie 2017 r X sp. z o.o. sprzedała prawa do znaku towarowego Y za cenę 100 000 zł (plus VAT w kwocie 23 000 zł). W styczniu 2018 r. odkupiła sprzedane uprzednio prawa do znaku towarowego Y za cenę 130 000 zł (plus VAT w kwocie 29 900 zł). Nabyty znak towarowy Y został jeszcze w styczniu 2018 r. zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkowa nabytego znaku towarowego wyniosła 130 000 zł, tj. odpowiadała cenie jego nabycia netto, gdyż VAT został przez spółkę X odliczony. Odpisy amortyzacyjne od tego znaku towarowego w części przewyższającej 100 000 zł, tj. przewyższającej przychód uzyskany przez podatnika z jego uprzedniego zbycia w listopadzie 2017 r. nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów.

Niestety, w praktyce, mogą pojawić się wątpliwości, czy do momentu, aż suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych zrówna się z kwotą 100 000 zł spółka może w całości zaliczać dokonane odpisy do kosztów podatkowych, a później zaprzestać ich odnoszenia w koszty, czy już od pierwszego odpisu amortyzacyjnego powinna dokonywać stosownego ograniczenia, tj. do kosztów podatkowych zaliczać tylko odpis przypadający proporcjonalnie na kwotę uzyskaną z uprzedniej sprzedaży tego znaku (tj. od kwoty 100 000 zł, a nie od całej wartości początkowej tego znaku, tj. kwoty 130 000 zł).   —Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 64a i 73 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 45c i 64 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2175)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL