fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Instytuty naukowe później rozliczą się z urzędem podatkowym z tytułu wniesienia aportu

Przepisy pozwalają obecnie na odroczenie nawet o pięć lat opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, takiej jak patent, prawa autorskie czy know-how.

Katarzyna Płowens Małgorzata Fryczkowska

Od niedawna obowiązują znowelizowane przepisy o CIT w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu transferu do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej. Wprowadzone zmiany nie ingerują w obowiązującą w polskim systemie podatkowym zasadę opodatkowania przychodów z tytułu objęcia udziałów, ale dopuszczają preferencyjny sposób opodatkowania aportu w formie komercjalizowanej własności intelektualnej.

Co się zmieniło...

Nowa regulacja (art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy o CIT) pozwala na odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, takiej jak patent, prawa autorskie, know-how oraz licencje od tych praw, na okres maksymalnie pięciu lat od dnia uzyskania przychodu z tego tytułu, chyba że przed upływem tego terminu nastąpi zbycie, umorzenie lub unicestwienie objętych udziałów albo podmiot komercjalizujący znalazł się w stanie upadłości lub likwidacji, albo też przestał być podatnikiem podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wystąpienie tych okoliczności powoduje, że ustalenie przychodu z tytułu wniesionego aportu musi zostać określone na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzeń unicestwiających preferencyjne zasady opodatkowania.

...i kto na tym skorzysta

Podmiotami, które mogą skorzystać z wprowadzonych zmian, są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność innowacyjną, które ustawodawca określa mianem podmiotów komercjalizujących. Zgodnie z art. 4a pkt 24 ustawy o CIT są to: uczelnie wyższe lub spółki tworzone na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Polska Akademia Nauk, a także jej instytut naukowy albo spółka, instytuty badawcze i spółki utworzone z ich udziałem, jak również międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP.

Dla podatników spoza kręgu podmiotów komercjalizujących obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w dniu zarejestrowania spółki albo podwyższenia jej kapitału w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Nowo obowiązujące przepisy w sposób szczegółowy regulują zasady rozpoznawania przychodów i kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia komercjalizowanej własności intelektualnej oraz zasady ustalania wartości początkowej wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej. Jest to z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom innowacyjnych przedsiębiorców, ponieważ dotychczas obowiązujące przepisy nakładały obowiązek wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu objętych udziałów już w momencie aportu własności intelektualnej, co w większości przypadków stanowiło zasadniczy problem, gdyż nowe technologie w początkowej fazie rozwoju generują większe koszty niż zyski. Odroczenie obowiązku podatkowego o pięć lat daje realne możliwości pokrycia ciężarów podatkowych z zysków, które przyniesie inwestycja związana z komercjalizacją własności intelektualnej.

Przykład

Instytut badawczy zdecydował się na wniesienie opracowanego patentu tytułem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za to instytut otrzymał udziały w tej spółce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instytut nie będzie zobowiązany – jak to było dotychczas – do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu objęcia udziałów za wniesiony aport w spółce już w momencie jego wniesienia. Obecnie ma na to pięć lat od dnia uzyskania przychodu z tego tytułu. Z chwilą wniesienia patentu do spółki instytut badawczy zyskuje status podmiotu komercjalizującego. Zostają wówczas spełnione dwie przesłanki uprawniające do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania:

1. przesłanka przedmiotowa – mamy komercjalizowaną własność intelektualną, którą jest w omawianym przypadku patent (art. 4a pkt 23 lit. a ustawy o CIT) oraz

2. przesłanka podmiotowa – mamy podmiot komercjalizujący, którym jest instytut badawczy wnoszący do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną (art. 4a pkt 24 lit. e ustawy o CIT).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatkowego pięcioletniego okresu rozliczeniowego jest jednak pozostawanie w tym okresie przez podmiot komercjalizujący udziałowcem w spółce, do której wniósł patent. Aby zatem skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania, objęte przez podmiot komercjalizujący udziały nie mogą zostać zbyte czy umorzone.

Przykład

Jeśli znany nam z poprzedniego przykładu instytut sprzedałby objęte udziały, to w momencie zawarcia umowy sprzedaży zaktualizowałby się dla niego obowiązek podatkowy. Wiąże się to z ustaleniem przychodu z tytułu wniesionego patentu na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Pozostaje mieć nadzieję, że wprowadzone przez ustawodawcę zmiany będą sprzyjać rozwojowi współpracy środowisk naukowo-badawczych ze światem biznesu, który chętniej i odważniej będzie inwestował w innowacyjne rozwiązania i technologie.

Małgorzata Fryczkowska jest aplikantką radcowską w Sommerrey & Furmaga Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Zdaniem autora

Katarzyna Płowens, radca prawny w Sommerrey & Furmaga Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Ustawodawca promuje innowacyjną gospodarkę

Przyjęte rozwiązania odnoszą się wyłącznie do sytuacji wnoszenia danej własności intelektualnej w drodze aportu do specjalnej spółki kapitałowej mającej ją komercjalizować. Inne transakcje, takie jak sprzedaż, zostały w przepisach celowo pominięte. Ustawodawca założył, że skoro doszło do zbycia danej własności intelektualnej, to tym samym podmiot komercjalizujący uzyskał wpływy finansowe, które pozwalają na bieżące rozliczenie podatku, i w tej sytuacji nie ma powodu do odraczania opodatkowania przychodu. Preferencyjne opodatkowanie jedynie aportów danej własności intelektualnej (np. patentu) ma na celu promowanie rozwiązań, które aktualnie mają największy potencjał innowacyjny. Wprowadzone zmiany – poprzez wykorzystanie potencjału i pomysłowości polskich środowisk naukowych – mogą wpłynąć na dalszy rozwój krajowej gospodarki i wzrost jej konkurencyjności na rynku światowym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA