fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Przepisy dotyczące usamodzielniania wychowanków do poprawy

www.sxc.hu
Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przejrzy przepisy dotyczące pomocy dla osób usamodzielnianych. To odpowiedź na wystąpienie rzecznika praw dziecka, który koniec listopada przedstawił resortowi kompleksową propozycję standardów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
Resort rodziny popiera inicjatywę podjęcia działań na rzecz wspierania małoletnich wychowanków pieczy zastępczej w przygotowaniu ich do dorosłego życia. Ministerstwo podziela opinię o niespójności przepisów prawa regulujących proces usamodzielniania i popiera postulat stworzenia tej samej siatki pojęciowej i ujednolicenia zasad przyznawania pomocy dla wszystkich grup osób usamodzielnianych, bez względu na to, na podstawie jakiej ustawy następuje ich usamodzielnienie, jednak zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia ich sytuacji osobistej, zwłaszcza w kontekście przyczyn umieszczania w poszczególnych instytucjach i istniejących relacji rodzinnych wychowanka.
W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika podsekretarz stanu Bartosz Marczuk informuje, że przedstawione przez RPD propozycje zmian zostaną poddane gruntownej analizie i uwzględnione w tworzeniu założeń do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przypomnijmy - zalecenia zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, który kilka miesięcy temu powołał rzecznik praw dziecka, mówią m.in. o tym, co należy zrobić, aby dzieci pozbawione możliwości wychowania w rodzinie biologicznej miały lepszy start w dorosłym życiu, po ukończeniu pełnoletności.
- Konieczna jest korekta obowiązujących przepisów, szczególnie tych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustalenie standardów wykonywania zadań w tym zakresie przez powiaty, a także ustalenie standardów pracy placówek w ww. zakresie, jako podmiotów realizujących bezpośrednio z dziećmi zadania procesu usamodzielniania wychowanków - wylicza Marek Michalak.
Wytyczne rzecznika, choć adresowane przede wszystkim do instytucji wspierających dzieci, mogą także być stosowane  przy ustalaniu zasad usamodzielniania dzieci wychowujących się w rodzinnej pieczy zastępczej.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA