fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ugoda administracyjna - organ odracza wydanie decyzji jeśli istnieje możliwość jej zawarcia

Adobe Stock
Jeżeli istnieją przesłanki do zawarcia ugody organ administracji publicznej odracza wydanie decyzji i wyznacza stronom termin do jej zawarcia, jednocześnie pouczając strony o trybie i skutkach zawarcia ugody.

Jak stanowi art. 13 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach oraz niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. Natomiast § 2 tego przepisu zobowiązuje organy administracji publicznej do podejmowania wszystkich uzasadnionych na danym etapie postępowania czynności umożliwiających przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielania wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

Przed organem

Zgodnie z art. 114 k.p.a. w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, strony mogą zawrzeć ugodę, jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA