Diagności laboratoryjni wnoszą o załatanie luki w przepisach

Ustawa o medycynie laboratoryjnej nie reguluje, ile punktów jest potrzebnych, by dostać się na specjalizację dla diagnostów laboratoryjnych.

NSA: PiS ma udostępnić umowę koalicyjną Zjednoczonej Prawicy

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie chodziło o udostępnienie skanu umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy z września 2020 roku.

Każde zamówienie należy negocjować

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zmienić filozofię wydatkowania środków publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowych praktykach zamawiających. Ustawodawca postawił na zwiększenie dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i przyznanie drugiemu z tych podmiotów rzeczywistego wpływu na treść umowy.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt

Stowarzyszenie wykonujące różne zadania zlecane przez naszą gminę złożyło wniosek o oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości na okres 10 lat. Zaistniał konflikt, który organ jest decyzyjny czy rada gminy, czy wójt gminy w tym zakresie. Umowa ma być długoletnia i dlatego w tym zakresie radni upatrują swojej kompetencji, kosztem wójta. Kto ma rację? – pyta radna.

Kara za uszkodzenie wodomierza okazała się nielegalna - wyrok WSA

Odbiorcy wody nie można obciążyć kosztami w przypadku kradzieży, uszkodzenia wodomierza głównego czy zerwania plomby.

Oferty otwarte, ale pieniędzy w budżecie gminnym nie ma

Czy można unieważnić przetarg z powodu zmian dokonanych w budżecie gminy dokonanych po jego rozpisaniu? Na jaką odpowiedzialność naraża się gmina i wójt?

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: Zdecyduj o tym, jak podzielić cztery miliardy euro

„Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego" to program, który ma być następcą „Wiedza, Edukacja, Rozwój" – programu realizowanego w latach 2014-2020.

Dotacje na likwidację dzikich wysypisk i usprawnianie recyklingu

Od końca czerwca do 21 lipca łódzkie samorządy oraz ich związki i porozumienia mogą starać się o środki na realizację projektów z zakresu gospodarki odpadami.

Sąd: PiS nie musi ujawniać treści umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy

Treść i postać umowy koalicji rządowej zawartej przez partie polityczne nie należy do kategorii informacji o spraw publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Co z decyzją wydaną w wyniku przestępstwa

Może tak się zdarzyć, że decyzja administracyjna została wydana w wyniku przestępstwa. Postępowanie dotyczące takiego rozstrzygnięcia administracyjnego udaje się jednak wznowić.

Opłata abonamentowa należy się od tego, kto zarejestrował

Konstrukcja opłat abonamentowych jest zupełnie oderwana od ekwiwalentności świadczeń, ma ona charakter administracyjny, a nie cywilnoprawny, i obowiązek jej uiszczania wynika z ustawy.

Doręczenie zastępcze: pogłębianie zaufania do państwa to konstytucyjny standard

Wadliwe doręczenie zastępcze rodzi ryzyko, że strona zostanie wykluczona z czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Odbieranie odpadów po wpisie do rejestru

Naruszenie zakazu mieszania odpadów może skutkować orzeczeniem przez wójta zakazu wykonywania regulowanej działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a na przedsiębiorcę mieszającego odpady może być nałożona kara pieniężna.

Ze sprawą przed urzędem wiążą się określone opłaty

Koszty postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu ponosi organ, który wszczął to postępowanie, a w istocie Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Przy zezwoleniach na sprzedaż alkoholu ważna jest też ekonomia

Rada gminy musi brać pod uwagę nie tylko cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pieniądze na wsparcie rodzin i pieczy zastępczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza wnioskodawców do zgłaszania projektów mających na celu poprawę jakości i dostępności usług kierowanych do rodzin ze szczególnymi potrzebami.

Marek Kobylański: Co zrobimy z jawnością urzędniczych pensji

Polski Ład to jeden z głównych tematów, które zdominowały w ostatnim czasie debatę. Do tego, co przeforsował rząd, będą musieli przygotować się niemal wszyscy: przedsiębiorcy, obywatele i administracja.

NSA: fiskus nie miał prawa odmawiać interpretacji

Podział spółki i oddanie części aktywów do odpłatnego używania to działania często spotykane w obrocie gospodarczym. Nie muszą świadczyć o obejściu prawa podatkowego.