Grzegorz Sibiga: Stan dziurawy informacyjnie

Zawężenie obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, powoduje, że nie ograniczono prawa do informacji publicznej na pozostałym terytorium kraju.

Środki na uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego i ustawicznego

Rozszerzenie programów praktyk zawodowych, wprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów – to wszystko ma wspomóc rozwój kształcenia zawodowego. Na dofinansowanie odpowiednich działań zarezerwowano 3,6 mln zł.

Dni otwarte z funduszami Unii Europejskiej

Jaki będzie kształt programów na lata 2021–2027, na co będzie można wydawać środki unijne i kto będzie mógł z nich skorzystać – między innymi na te pytania poznamy odpowiedzi w najbliższy weekend.

Co z należnościami finansowymi wobec gminy

Wójt gminy chce „wyczyścić" budżet z niewielkich zaległości przypadających gminie z tytułu różnych umów, np. dzierżaw, najmu czy innych, których nie opłaca cię dochodzić sądownie.

Sąd: nagrody dla uczniów niezgodne z prawem

To rada gminy, a nie wójt, decyduje o stypendiach dla wyróżniających się uczniów.

Zamówienia należy udzielać w sposób efektywny

Zamawiający powinien wydawać publiczne pieniądze w sposób racjonalny i nakierowany na osiągnięcie konkretnych celów. Element finansowy obejmuje nie tylko cenę lub koszt danego postępowania, lecz także nadzoru nad nim oraz kosztochłonność samej procedury.

Ciemna strona przepisów o bezpośredniej zapłacie podwykonawcy

Nie negując postulatu ochrony podwykonawców, wykładnia prawa nie powinna być dokonywana w taki sposób, aby podmioty prawa cywilnego czynić odpowiedzialnymi za zobowiązania wynikające ze stosunków prawnych, w których nie uczestniczą.

Ograniczenia własności w planie muszą być właściwie uzasadnione

Władztwo planistyczne nie może być traktowane jako nieumotywowana przekonywująco ingerencja gminy w prawa właścicielskie. Ingerencja ta jest możliwa, ale musi też uwzględniać proporcjonalnie wyważony interes publiczny uprawnieniami właścicielskimi - wynika z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Interes prawny jest decydujący przy wydawaniu zaświadczenia

Z samej istoty zaświadczenia wynika, że celem jego uzyskania jest skorzystanie z mocy dowodowej dokumentu urzędowego dla przesądzenia określonych faktów lub stanu prawnego, zazwyczaj w innym postępowaniu.

O tym, gdzie można wypić piwo, decyduje gmina

Miejsca zakazu spożywania alkoholu wskazane w odpowiednich uchwałach powinny być odpowiednio oznaczone, tak aby osoby łamiące ten zakaz zdawały sobie sprawę z grożącej im odpowiedzialności.

Sąd: epidemia COVID to nie powód do wyłączenia parkometrów

Epidemia koronawirusa to nie powód do odstępowania od poboru opłat za parkowanie – wynika z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czynsz dzierżawny można zapłacić także z dotacji gminnej

- Prowadzę niepubliczne przedszkole dotowane z budżetu gminy. Od października będę zajmować nowy lokal dzierżawiony właśnie od gminy. Opłata za dzierżawę wyniesie ok. 5 tys. zł. Mam wątpliwość czy będę mógł pokryć te wydatki z dotacji gminnej, skoro budynek jest własnością gminy – pyta przedsiębiorca.

Kontrola operacyjna bez kontroli konstytucyjnej

Pod koniec czerwca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie zgodności z konstytucją RP niektórych przepisów regulujących stosowanie przez policję i inne służby ochrony państwa czynności operacyjno-rozpoznawczej, jaką jest kontrola operacyjna, która nazywana jest potocznie – choć nieprawidłowo – podsłuchem pozaprocesowym.

ZUS ma ustalić rzeczywisty PKD firm. Sądy podważają przepisy tarcz

Urzędnicy przyznający wsparcie nie mogą opierać się tylko na rejestrach, bo liczy się faktyczna działalność biznesowa.

Konsultacje nowego programu UE dla województwa łódzkiego

Do 17 września zbierane będą pierwsze opinie na temat projektu programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027", z którego w najbliższych latach finansowane będą najważniejsze inwestycje.

Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych

Wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej będzie mogło następować również na etapie postępowania przed sądem administracyjnym rozpatrującym skargę od tej decyzji.

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki stowarzyszeniu

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki stowarzyszeniu, które realizuje różne zadania na rzecz gminy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie? Wójt nie chce podjąć decyzji samodzielnie i przygotował projekt uchwały do decyzji rady gminy – pyta radna.

Śmieciowa puszka Pandory - samorządy będą miały kłopoty

Uchwalona przez Sejm 8 lipca nowelizacja tzw. „ustawy czystościowej" spowoduje wiele kłopotów w samorządach. Jak można się przed nimi uchronić?