Opłata abonamentowa należy się od tego, kto zarejestrował

Konstrukcja opłat abonamentowych jest zupełnie oderwana od ekwiwalentności świadczeń, ma ona charakter administracyjny, a nie cywilnoprawny, i obowiązek jej uiszczania wynika z ustawy.

Doręczenie zastępcze: pogłębianie zaufania do państwa to konstytucyjny standard

Wadliwe doręczenie zastępcze rodzi ryzyko, że strona zostanie wykluczona z czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Odbieranie odpadów po wpisie do rejestru

Naruszenie zakazu mieszania odpadów może skutkować orzeczeniem przez wójta zakazu wykonywania regulowanej działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a na przedsiębiorcę mieszającego odpady może być nałożona kara pieniężna.

Ze sprawą przed urzędem wiążą się określone opłaty

Koszty postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu ponosi organ, który wszczął to postępowanie, a w istocie Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Przy zezwoleniach na sprzedaż alkoholu ważna jest też ekonomia

Rada gminy musi brać pod uwagę nie tylko cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pieniądze na wsparcie rodzin i pieczy zastępczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza wnioskodawców do zgłaszania projektów mających na celu poprawę jakości i dostępności usług kierowanych do rodzin ze szczególnymi potrzebami.

Marek Kobylański: Co zrobimy z jawnością urzędniczych pensji

Polski Ład to jeden z głównych tematów, które zdominowały w ostatnim czasie debatę. Do tego, co przeforsował rząd, będą musieli przygotować się niemal wszyscy: przedsiębiorcy, obywatele i administracja.

NSA: fiskus nie miał prawa odmawiać interpretacji

Podział spółki i oddanie części aktywów do odpłatnego używania to działania często spotykane w obrocie gospodarczym. Nie muszą świadczyć o obejściu prawa podatkowego.

Wydając decyzję, zawsze trzeba poczekać na załatwienie spraw wpadkowych

Nie powinno się wydawać decyzji administracyjnej przed rozpoznaniem spraw wpadkowych. Inaczej można doprowadzić do naruszenia prawa i stworzyć podstawy do uchylenia takiego rozstrzygnięcia.

Postępowanie administracyjne: Nadzwyczajne tryby mają sztywne reguły

Uchybienie w postaci naruszenia prawa do czynnego udziału w postępowaniu jest przesłanką jego wznowienia, więc nie mogło być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji.

Sąd: to, jak długo weterynarz jest w pracy, to sprawa ważna dla wszystkich

Lista obecności w pracy powiatowego lekarza weterynarii jest informacją publiczną.

Gdzie i ile, czyli parę faktów o funduszach europejskich

Od muzeum w Łodzi, przez tunel pod Świną, po salę koncertową w Zambrowie. Przybywa ukończonych inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w mijającym okresie budżetowym 2014–2020.

Związki zawodowe skarbowców walczą o podwyżkę płac

Podwyżki płac o 20 proc. i wypłaty zaległych świadczeń domagali się pracownicy administracji skarbowej podczas piątkowego protestu w Warszawie. Szykują się dalsze protesty - mogą oznaczać spowolnienie obsługi podatników.

Sąd o przeniesieniu odpowiedzialności za podatki spółki na komplementariusza

Przy przeniesieniu odpowiedzialności za podatki spółki komandytowej na jej komplementariusza jej sytuacja majątkowa nie ma znaczenia.

Sąd: urząd może zostać ukarany, gdy wniosek trafi do spamu

Administracja ma obowiązek monitorowania całej elektronicznej skrzynki pocztowej, także w części, do której wpadają tzw. wiadomości śmieci.

Jak to bywa z umorzeniem zaległości w gminie

Podatnik złożył na początku sierpnia do wójta gminy wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Jednak nie miał wtedy długu – bo go spłacił już w lipcu. W piśmie podał że spłaty dokonał tylko z obawy przed egzekucją (zastrzegł zwrot wpłaconej kwoty) a teraz ubiega się o umorzenie wstecz długu i zwrot tej wpłaconej kwoty. Czy to prawnie dopuszczalne - pyta radny.

NIK o nadzorze Ziobry: mogło powstać ryzyko korupcji

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego nad przywięziennymi zakładami pracy, które stały się pośrednikami między zleceniodawcami a zewnętrznymi podwykonawcami, w większości niezatrudniającymi więźniów.

Gospodarka odpadami powinna być optymalna

Organ administracyjny odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą prowadzenie tego rodzaju działalności.