Magdalena Kuchnio

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wymaga zgłoszenia i udokumentowania

Podmiotowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn np. praw majątkowych w drodze dziedziczenia może mieć miejsce wtedy, gdy uprawniona osoba zgłosi ten fakt w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Błoto i lód nie mogą zalegać na chodnikach i ulicach

W warunkach odwilży w okresie zimy, w nocy, w czasie opadu atmosferycznego nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, żeby w sposób nieprzerwany, permanentny zapewniał uprzątnięcie m.in. śniegu - wynika z jednego z orzeczeń SN.

Zwolnienia przedmiotowe od podatku od spadków i darowizn

W orzecznictwie rozważana była kwalifikacji przypadków otrzymania przez obdarowanych darowizny w formie gotówki do rąk własnych, którzy następnie sami dokonywali wpłat z tego tytułu na swoje rachunki bankowe.

Przyjęcie spadku i obowiązek podatkowy

Odnowienie niezgłoszonego do opodatkowania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem spadku nie implikuje po stronie spadkobiercy obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Miejsca pochówku do ponownego użycia

W orzecznictwie podkreślono, że organ gminy może ustalać tylko „opłaty za pochowanie zwłok”, a nie opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wskazano, że wprowadzenie opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca) trzeba uznać za niemającą podstawy prawnej.

Podczas korzystania z gminnych obiektów obowiązują zasady

Organy stanowiące gminy mają prawo formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania i ustalania obowiązujących reguł zachowania się.

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Warunkiem uprawniającym do dodatku mieszkaniowego jest faktyczne zamieszkiwanie wnioskodawcy i prowadzenie przez niego gospodarstwa domowego w lokalu, do którego przysługuje mu tytuł prawny.

Wstrzymanie wykonania uchwały ma swoje przyczyny

W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowany został pogląd, zgodnie z którym orzeczenie o stwierdzeniu nieważności uchwały przez wojewodę może być wydane tylko w sytuacji, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym i gdy wynika to wprost z treści takiego przepisu.

Mieszkańcy powinni móc wyrazić zdanie

Rada gminy jest zobowiązana do określenia w sposób kompletny i wyczerpujący zasad oraz trybu przeprowadzania konsultacji z obywatelami.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu gruntów

O tym, czy określona nieruchomość spełnia przesłanki uzasadniające skorzystanie przez gminę z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu, rozstrzygają sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.