Magdalena Kuchnio

Część pomocy społecznej gmina świadczy na zlecenie rządu

Niektóre obowiązki w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane samorządom do realizacji jako zadania zlecone przez rząd. Środki na ich realizację i obsługę zapewnia budżet państwa.

Gminy zajmują się pomocą społeczną

Samorządy powinny wspierać osoby potrzebujące oraz ich rodziny, aby pomóc im w usamodzielnieniu się i integracji ze środowiskiem.

Kontrola gminnych uchwał i zarządzeń – zasady, skutki, terminy

Od daty doręczenia gminie rozstrzygnięcia nadzorczego jej organy nie mogą traktować aktu objętego tym rozstrzygnięciem jako obowiązującego i wywołującego skutki prawne.

Organ nadzoru może stwierdzić nieważność aktu prawa miejscowego

Zastosowanie sankcji nieważności uchwały organu gminy przez organ nadzoru jest ingerencją w konstytucyjnie chronioną samodzielność w wykonywaniu zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Zatwierdzanie rozstrzygnięć organu gminy

Czynności podejmowane przez samorząd terytorialny podlegają nadzorowi ze względu na zgodność z prawem. Organami nadzoru są prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

Gmina tworzy w budżecie rezerwę ogólną i rezerwy celowe

Wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji co do wydatkowania środków z rezerw finansowych ma organ wójt (burmistrz). Musi jednak przeznaczyć je na cel, który uprzednio został ustalony w budżecie.

Wotum zaufania dla wójta jest udzielane przez radę gminy

Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia wotum zaufania wójtowi jest następstwem przedstawienia przez niego raportu o stanie gminy, rozpatrzenia tego raportu przez radnych i przeprowadzenia debaty nad tym dokumentem.

Ograniczenie działalności gospodarczej radnego

Wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego i bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy przy wykorzystaniu tego mienia komunalnego radny odniósł korzyści czy też nie.

Deklaracja jest potrzebna, aby ustalić wysokość opłaty za odpady komunalne

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że deklaracja o sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi nie ma charakteru sprawozdawczego – tak jak np. w przypadku zeznań podatkowych – ale odnosi się do zdarzeń przyszłych.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do powiadomienia zarówno wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jak i właściciela nieruchomości o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęciu ich jako niesegregowanych.