Magdalena Kuchnio

Skarga na akty w sprawach z zakresu administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że nie jest możliwa ocena, czy konkretny akt został podjęty w sprawie „z zakresu administracji publicznej” bez uwzględnienia przysługującego jednostce standardu prawa do sądu.

Uchwały organu samorządu w pewnych okolicznościach mogą być nieważne

Występuje różnica pomiędzy orzeczeniem o stwierdzeniu nieważności aktu organu województwa a orzeczeniem o niezgodności aktu organu województwa z prawem, w zakresie ich oddziaływania na byt prawny uchwały.

Co powinieneś wiedzieć przed wyjściem z psem na spacer do parku

Dopuszczalne jest w szczególnych przypadkach wprowadzanie nawet ograniczeń co do miejsc przebywania zwierząt na terenie np. parku, zakazując, aby zwierzęta nie wchodziły np. do piaskownic.

Konieczne są konsultacje statut i podjęcie uchwały

Jednostki pomocnicze nie posiadają podmiotowości na gruncie prawa publicznego oraz prywatnego. Są one powoływane do wykonywania zdekoncentrowanych na nie zadań przez gminę.

Skargami, wnioskami i petycjami zajmuje się komisja

Skarga na uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta wydana w trybie działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego jako nienależąca do właściwości sądu administracyjnego podlega odrzuceniu – wynika z wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rada gminy ma narzędzie pomagające kontroli

Komisja rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania wiążących dyspozycji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w postaci wystąpień pokontrolnych. Skład komisji rewizyjnej musi być tak ukształtowany, żeby każdy z klubów miał w niej swego przedstawiciela.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

Powierzenie wykonywania zadań gminy może nastąpić jedynie w drodze powołania spółki, natomiast modyfikacja tych zadań (ich uzupełnienie) nie może nastąpić w trybie umowy wykonawczej zawartej pomiędzy gminą a spółką.

O opłacie za opiekę rozstrzyga się w decyzji

Konieczne jest rozstrzyganie jedną decyzją w całości o opłacie należnej na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej, ponieważ jest to jedna opłata.

Zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających

Organem właściwym do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu jest starosta po stwierdzeniu na podstawie pomiarów – nawet jednokrotnego – że dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wymaga zgłoszenia i udokumentowania

Podmiotowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn np. praw majątkowych w drodze dziedziczenia może mieć miejsce wtedy, gdy uprawniona osoba zgłosi ten fakt w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.