[b]Jesteśmy spółką świadczącą usługi transportowe, która posiada magazyn techniczny. W przeszłości, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dokonywaliśmy odpisów aktualizujących w wysokości 10 proc. dla części zamiennych przeterminowanych powyżej 180 dni oraz 20 proc. dla części zamiennych przeterminowanych powyżej roku.

W bieżącym roku zarząd spółki podjął decyzję, że ewentualne odpisy aktualizujące wartość zapasów będą dokonywane na podstawie wyników planowanej na grudzień inwentaryzacji magazynu.

Nie będą dokonywane odpisy o charakterze ogólnym, a jedynie na podstawie indywidualnej analizy przydatności poszczególnych części zamiennych. Jak ująć tę zmianę w sprawozdaniu finansowym za 2010 r.?[/b]

Zgodnie z wymogami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C4D974F1FF1A718DEDF174AA6983D419?n=1&id=324433&wid=347265]ustawy o rachunkowości[/link] odpisy aktualizujące zapasy dokonywane są m.in. w związku z utratą ich wartości. Podejście zarządu oparte na indywidualnej analizie, na podstawie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji jest jak najbardziej prawidłowe.

W tym wypadku podczas inwentaryzacji identyfikuje się m.in. faktyczny stan ilościowy części zamiennych (może wystąpić bowiem konieczność odpisania w koszty składnika zapasów, który nie występuje już w magazynie), części zamienne o niskiej rotacji, przestarzałe technologicznie, o niskiej przydatności gospodarczej itp.

Po tej identyfikacji nastąpi ponowna wycena tych składników majątkowych, które utraciły swoją wartość (a więc przeszacowanie do ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, jeżeli jest ona niższa od ceny nabycia tego składnika).

W opisanej sytuacji nie wystąpi zmiana polityki rachunkowości, lecz jedynie zmiana szacunków księgowych. Zakładając, że przy kalkulacji odpisów aktualizujących w poprzednim roku obrotowym nie wystąpił błąd podstawowy, skutki zmiany wartości odpisów aktualizujących zapasy (np. zwiększenie wartości odpisów rok do roku) zostaną w całości ujęte w wyniku 2010 r.

[i]Autor jest biegłym rewident, prezesem zarządu Revision – Rzeszów Józef Król sp. z o.o.[/i]