Czy ujawnione w trakcie inwentaryzacji (spisu z natury) nadwyżki remanentowe towarów handlowych należy zaliczyć do przychodów?

Ustawa o CIT nie definiuje wprost przychodów podatkowych. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należą wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, jeżeli nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT. Wyliczenie wartości majątkowych zaliczanych do przychodów podatkowych zawiera art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności" świadczy o tym, że jest to katalog otwarty.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT, są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ujawnienie nadwyżek magazynowych towarów handlowych w trakcie inwentaryzacji jest w istocie stwierdzeniem, że podatnik posiada większą ilość towarów, niż to wynika z prowadzonej przez niego ewidencji magazynowej. W tej sytuacji, organy podatkowe przyjmują, że towary stanowiące ową nadwyżkę zostały przez podatnika CIT otrzymane nieodpłatnie. W konsekwencji, zdaniem organów podatkowych, wartość tego przysporzenia jest przychodem podatkowym podatnika, u którego inwentaryzacja wykazała nadwyżkę towarów handlowych, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 in principio ustawy o CIT (por. interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2013 r., IPTPB3/423-97/13-2/KJ; interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2009 r., ITPB3/423-340/09/MT).

Czy skutki podatkowe mają tylko nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji rocznej, czy także przeprowadzanych w ciągu roku w związku np. z procedurami kontrolnymi obowiązującymi w danej firmie?

Przychodem będą nadwyżki inwentaryzacyjne ujawnione zarówno w trakcie inwentaryzacji kontrolnych w trakcie roku obrotowego, jak i rocznej inwentaryzacji (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2008 r., IP-PB3-423- 484/08-2/MK; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2008 r., IP-PB3-423-46/08-2/MS).

Czy nadwyżki z inwentaryzacji za 2015 r. powinny być wykazane jako przychód podatkowy 2015 r. czy na początku roku 2016, kiedy trwał proces rozliczenia tej inwentaryzacji, a różnice zostały wyjaśnione i zidentyfikowane jako nadwyżki?

O nadwyżki inwentaryzacyjne jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń powiększa się przychód okresu, w którym tę okoliczność stwierdzono (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2008 r., IP-PB3-423-484/08-2/MK; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2008 r., IP-PB3-423-46/08-2/MS).

Jak wycenić przychód z nadwyżki?

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Wartość przychodu z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych podatnik powinien ustalić zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 grudnia 2010 r., ILPB3/423-804/10-3/JG; interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2009 r., ITPB3/423-340/09/MT). Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5 ustawy o CIT).

Jeśli zakupione towary handlowe są kosztem w momencie ich sprzedaży, to czy ujawnione nadwyżki takich towarów mogą korygować stan magazynu po stronie kosztów?

W przypadku ujawnienia nadwyżek inwentaryzacyjnych towarów handlowych podatnik powinien wartość ujawnionych towarów wykazać jako przychód podatkowy.

Organy podatkowe uważają, że praktyka polegająca na zmniejszaniu kosztów uzyskania przychodów o wartość stwierdzonych nadwyżek magazynowych towarów handlowych jest błędna. Stwierdzenie w trakcie inwentaryzacji, że w magazynie jest więcej towaru, niż to wynika z dokumentacji księgowej, nie jest podstawą do korekty kosztów uzyskania przychodów. Dopiero ostateczne rozliczenie inwentaryzacji poprzedzone sprawdzeniem dokumentacji księgowej sprzedawanego towaru i wyjaśnieniem przyczyn niezgodności, pozwala stwierdzić, że firma faktycznie posiada część towaru w ilości większej niż zakupiona. Kwota odpowiadająca wartości zakupu tej części towarów powinna powiększać przychód jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2008 r., IP-PB3-423-484/08-2/MK; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2008 r.).

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy