Warranty subskrypcyjne - instrumenty obronne spółki przed wrogim przejęciem

Warranty subskrypcyjne są instrumentami finansowymi zaliczonymi do grupy papierów wartościowych (definicja z art.. 3 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), jednocześnie mogą reprezentować prawa udziałowe w dwóch rodzajach spółek handlowych, tj. w spółce akcyjnej i w spółce komandytowo-akcyjnej.

Publikacja: 02.06.2021 17:53

Warranty subskrypcyjne - instrumenty obronne spółki przed wrogim przejęciem

Foto: Adobe Stock

Warranty subskrypcyjne występują jako papiery wartościowe imienne, legitymujące osobę imiennie wskazaną w treści dokumentu, jak i na okaziciela, legitymujące posiadacza dokumentu, tym samym mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Warranty subskrypcyjne zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (dalej k.s.h.) w  rozdziale 5 Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Ich definicja wyrażona została w art. 453 § 2 k.s.h., zgodnie z którą, w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami o kapitale docelowym i warunkowym, spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie jak sprawnym, prostym i elastycznym rozwiązaniem jest zastosowanie warrantów subskrypcyjnych do spółki chcącej chronić się przed wrogim przejęciem.

Czytaj też:

Zmiana zasad ustalania prawa z akcji - nowe wyzwania

Pojęcie, charakter prawny i elastyczność w stosowaniu warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej (ang. face value). Mogą być emitowane odpłatnie albo nieodpłatnie, są zbywalne, a także mogą być umarzane (chyba, że co innego wynika z treści warrantu). Zawierają dwa odmienne, alternatywne, uprawnienia, a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego (na podstawie art. 453 § 2 k.s.h. w związku z art. 444 § 7 k.s.h), gdzie zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba że upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego przewiduje możliwość objęcia akcji w zamian za wkłady niepieniężne, oraz uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 k.s.h. w związku z art.448 § 2 pkt 3 k.s.h.).

Warranty subskrypcyjne uprawniają do subskrybowania akcji nowej emisji na warunkach określonych w ich treści, z wyłączeniem prawa poboru. Oznacza to, że są one swego rodzaju prawem poboru akcji nowej emisji niekoniecznie przysługującym dotychczasowym akcjonariuszom. Warranty subskrypcyjne są zbywalnymi tytułami prawnymi, służącymi pozyskiwaniu kapitału zakładowego. Emitowane są przez spółkę na mocy i w granicach uchwały walnego zgromadzenia o emisji warrantów subskrypcyjnych dając swoim posiadaczom prawo do nabycia akcji nowej emisji, w określonym terminie, na określonych warunkach i z po góry wyznaczonej cenie umownej (przy zapisie na akcje w tramach kapitału docelowego potrzebna jest uchwała zarządu).

Instrument obronny chroniący spółkę przed wrogim przejęciem

Tytułem  wstępu należy wskazać, że przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych skutkuje zawężeniem kręgu potencjalnych inwestorów mogących objąć akcje, w związku z czym pozwala im przejąć względną kontrolę nad strukturą przyszłego akcjonariatu. Najlepiej by emisja nowych akcji była przeprowadzona tak, by w całości została nabyta przez podmioty przyjazne spółce. Pożądane jest precyzyjne przygotowanie nowej emisji, a także zbadanie nastrojów akcjonariuszy i stopnia wierności spółce.  Emisja  taka pozwala spółce jednocześnie na weryfikację potencjalnego kręgu nabywców i zapewnienie tym samym dobór przyszłych akcjonariuszy, minimalizując ryzyko wrogiego przejęcia. W przypadku warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału  docelowego (z prawem zapisu), jeżeli ich posiadacze nie wykonają przysługującemu im  zapisu, zarząd spółki może wówczas  zaoferować je dowolnie wskazanym i wybranym przez siebie podmiotom. Ponadto  warranty subskrypcyjne mogą  zostać wykorzystane w taki sposób,  że w razie  zagrożenia ich posiadacze są w stanie łatwo zrealizować prawo do objęcia akcji lub zapisu na nie, dzięki czemu, zwiększając liczbę akcji w obrocie, utrudnią niechciany wykup. Otóż spółka może uchwalić emisję warrantów subskrypcyjnych, pozostać ich posiadaczem i dysponować nimi w dogodnym dla siebie momencie. Tym samym nie występuje w tej sytuacji problem ograniczonych przez k.s.h. okoliczności, w których spółka ma prawo posiadać akcje własne.

Na marginesie istnieje pewna modyfikacja zwykłego trybu podwyższenia kapitału zakładowego czyli ze środków własnych spółki. Kierując się obroną przed wrogim przejęciem spółka podwyższa w  ten sposób kapitał zakładowy, czego skutkiem jest zwiększenie wiarygodności kredytowej spółki i jej rozmiarów kapitałowych. Podwyższenie w tym trybie może okazać się skutecznym środkiem obrony, ponieważ istnieje gwarancja, że do podwyższenia kapitału dojdzie niezależnie od zasobności dotychczasowych akcjonariuszy i niezależnie od wysokości powyższego podwyższenia. Innym jeszcze sposobem mającym na celu zapobieżenie wrogiemu przejęciu, jest podwyższenie w omawianym trybie wartości nominalnej akcji, co skutkować będzie brakiem zwiększenia płynności akcji spółki, gdyż  nie  dojdzie do nowej  emisji. Nie pojawi się możliwość obrotu prawami poboru, ani ryzyko ich nabycia przez niechcianego inwestora.

Autor to radca prawny.

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy