Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie wydłużenia prawa pobytu cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

Zezwolenia na pobyt czasowy

Jeżeli upływ terminu ważności zezwolenia na pobyt lub okresu bezwizowego przypadają w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten ulegnie przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W praktyce cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce przez cały okres stanu zagrożenia oraz 30 dni po jego zakończeniu. W tym czasie będzie zwolniony z obowiązku złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz opuszczenia terenu RP, gdyby takiego wniosku nie chciał składać. Co istotne, upływ terminu legalnego pobytu musi nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a nie w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wydłużone zostało również prawo do pracy cudzoziemca, który świadczy pracę w oparciu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pracę musi on jednak nadal świadczyć na warunkach wskazanych w wydanym zezwoleniu.

Ważność wydanych wiz

Analogicznie, wydłużeniu uległ również termin ważności wizy krajowej (typ D), która jest częstą podstawą pobytową dla cudzoziemców świadczących pracę. Jednocześnie wydłużony został termin na złożenie wniosku o przedłużenie tej wizy.

Przedłużanie wizy z mocy prawa nie wymaga wydania nowej naklejki wizowej. Wydanie dokumentu wiązałoby się z obowiązkiem osobistego odbioru.

Ustawa nie zmieniła natomiast restrykcyjnych warunków, po spełnieniu których wizę przedłuża wojewoda, tj. m.in. gdy przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca. Pod znakiem zapytania stoi wniosek, w którym jako uzasadnienie przedłużenia wizy wskazano okoliczności pandemii, ponieważ ruch wyjazdowy z Polski nie został ograniczony. W praktyce podróż do ojczystego kraju może się okazać dla cudzoziemca niemożliwa. Wstrzymanie połączeń rejsowych skutecznie uniemożliwia przedostanie się do innych krajów niż sąsiadujących z Polską.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przepis nie dotyczy wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania jest uregulowany w prawie Unii Europejskiej.

Podstawa zatrudnienia

Z mocy prawa została wydłużona ważność dokumentów legalizujących pracę na terenie Polski. Wydłużony został okres ważności zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pracę sezonową, a także maksymalny okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Wydłużony okres obejmuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii oraz następujące po nich 30 dni.

Co istotne, upływ terminu legalnej pracy musi nastąpić jeszcze w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę będzie przypadać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności zezwolenia na pracę ulegnie przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podobnie w przypadku gdy w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Zdaniem autora

Michał Kacprzyk, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski sp.k.

Ustawa wprowadza także szczególny przepis określający termin złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę w efekcie przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę z mocy prawa. Przewiduje, że termin złożenia wniosku upływa w ostatnim dniu okresu ważności zezwolenia na pracę przedłużonego z mocy prawa.