Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych (z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika to z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Taka inwestycja, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (tj. staroście).

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Poza tym do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (art. 30 ust. 2 ustawy).

W przypadku instalowania tablic i urządzeń reklamowych na budynku mieszkalnym należy uwzględnić także przepis § 14a ust. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74, poz. 836 ze zm.). Zgodnie z nim na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.

Anna Macińska Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru