- Pracownik został zatrudniony z początkiem 2016 r. na trzymiesięczny okres próbny, potem na półroczną umowę na czas określony. Po niej, od początku października 2016 r., pracuje na podstawie rocznej umowy terminowej. Po jej zakończeniu chcemy zatrudnić go na stałe. Do tej pory nie wydaliśmy mu żadnego świadectwa pracy. Kiedy powinniśmy to zrobić? – pyta czytelniczka.

Za umowy zakończone w 2016 r. świadectwo pracy należy wydać do końca czerwca br. lub wcześniej – jeżeli pracownik złoży o to wniosek. Do umowy zawartej pod koniec ubiegłego roku, trwającej aktualnie, zastosowanie mają nowe przepisy. Świadectwo należy zatem wydać po definitywnym zakończeniu zatrudnienia, niekoniecznie po rozwiązaniu tej umowy.

Po 24 miesiącach

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać podwładnemu świadectwo pracy. Kodeks pracy zawiera i zawierał odstępstwo od tej reguły, odnoszące się do kontynuowania zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Zgodnie z obowiązującą do końca 2016 r. zasadą, jeżeli pracownik pozostawał w zatrudnieniu w tym samym zakładzie na podstawie kolejno zawieranych umów o pracę na okres próbny lub na czas określony, pracodawca musiał mu wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych w ciągu 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Świadectwo należało wydać w dniu upływu tego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypadało po upływie tego terminu, świadectwo wydawało się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy (art. 97 § 11 – 12 k.p.). Pracownik mógł przy tym w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem jednej z takich umów lub też świadectwa obejmującego łączny okres zatrudnienia na ich podstawie, przypadający przed zgłoszeniem takiego żądania.

Na koniec współpracy

Regulację tę, bardzo zresztą krytykowaną, zmieniono od początku 2017 r. Obecnie pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy w związku z zakończeniem umowy, jeżeli zamierza nawiązać z tą samą osobą kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego. W takim przypadku świadectwo wydaje się pracownikowi wyłącznie na jego wniosek, złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Pracownik może się zwrócić z takim żądaniem w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy obejmującego albo poprzedni okres zatrudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie otrzymał tego dokumentu.

Okres przejściowy

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU z 2016 r., poz. 2255), która wprowadziła tę zmianę, zawiera również przepisy przejściowe. Umowy terminowe podzielono na dwie grupy:

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- zakończone przed 1 stycznia 2017 r., w przypadku których w dniu wejścia w życie nowelizacji nie upłynął jeszcze termin 24 miesięcy obligujący do wydania świadectwa na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz

- zawarte wcześniej i trwające 1 stycznia 2017 r.

W odniesieniu do pierwszej grupy pracodawca musi wydać świadectwo do końca czerwca 2017 r. Oczywiście pracownik może się domagać wystawienia świadectwa wcześniej. Wówczas powinien je otrzymać w ciągu 7 dni od dnia przekazania pracodawcy wniosku w tej sprawie.

Umowy zawarte do końca 2016 r. i trwające 1 stycznia br. są natomiast w pełni objęte nowymi przepisami. Oznacza to, że dla umowy zawartej z początkiem października 2016. świadectwo należy wydać:

- po jej zakończeniu – jeżeli strony nie będą miały zamiaru zawrzeć kolejnej umowy w ciągu 7 dni,

- po definitywnym zakończeniu zatrudnienia – jeśli, jak wskazuje czytelnik, zatrudnienie faktycznie będzie kontynuowane; obowiązek wydania świadectwa może jednak powstać, gdy pracownik tego zażąda.

—Marek Rotkiewicz, prawnik