"Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE) - napisała Komisja w komunikacie.

Państwa członkowskie miały wdrożyć przepisy przepisy do prawa krajowego do dnia 10 kwietnia 2016 r.

W związku z niewykonaniem przez Polskę tego obowiązku, KE wniosła o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87 612,00 euro za dzień opóźnienia.

Prace ustawodawcze w Polsce są zaawansowane. Przepisy obecnie procedowane są przez rząd i wkrótce trafią do Sejmu.

Jeżeli Polska całkowicie wdroży dyrektywę, Bruksela może wycofać sprawę z TSUE.