Chodzi o art. 23 tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, ze zm.). Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od początku zgłaszał zastrzeżenia do tej regulacji, postulując jej usunięcie. Przepis  dotyczy skutków ewentualnego naruszania przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii i możliwości odebrania mu z tego tytułu środków pomocowych. Organ, który stwierdzi naruszenie, ma obowiązek poinformować o tym fakcie instytucje, które udzielają pomocy. To skutkuje odrzuceniem wniosku przedsiębiorcy albo obowiązkiem zwrotu przez firmę już udzielonej pomocy. Przedsiębiorca ma obowiązek, składając wniosek o pomoc, złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie czy naruszył ograniczenia, nakazy i zakazy związanych ze stanem epidemii. Przepis jest tak skonstruowany, że nie jest jasne, w jakim momencie dochodzi do stwierdzenia naruszenia: przy ukaraniu mandatem lub karą administracyjną, czy też w momencie wydania prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz poprosił rząd o objaśnienia.

Odpowiedzi udzielił Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

W ocenie resortu rozwoju "stwierdzenie naruszenia" powinno następować po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wynikających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów na podstawie art. 6, art. 7, art. 7a, art. 77 i art. 81a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 5 par. 2, art. 6 i art. 7 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 8,, art. 95-9 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

"Stwierdzenia naruszenia" nie sposób zatem utożsamiać z przeprowadzeniem pojedynczego dowodu (np. przesłuchania świadka) lub inną partykularną czynnością organu prowadzącego postępowanie (analiza zawiadomienia, sporządzenie protokołu kontroli)" - pisze wiceminister Marek Niedużak.

Jak wyjaśnia, pierwszym momentem, w którym można byłoby mówić o "stwierdzeniu naruszenia" byłoby zatem wydanie przez właściwy organ rozstrzygnięcia:

- w sprawie o wykroczenia - w drodze mandatu, a w razie odmowy jego przyjęcia - wyroku sądu;

- w sprawie administracyjnej kary pieniężnej - decyzji administracyjnej.

"W opinii resortu rozwoju, pracy i technologii, argumenty natury systemowej przemawiają za przyjęciem, że «stwierdzenie naruszenia» w rozumieniu art. 23 ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej następuje po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym)" - wskazano w odpowiedzi.

Na koniec wiceminister  podkreśla, że przy interpretowaniu przepisu o charakterze sankcyjnym, który ogranicza możliwość skorzystania z pomocy publicznej, istnieje  konieczność stosowania zasady in dubio pro libertate. Zgodnie z nią, w razie nie dających się usunąć wątpliwości, należy przyjąć wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy/obywatela (art. 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz art. 7a Kpa).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Rzecznik MŚP zwrócił się do kierownictwa policji, inspekcji sanitarnej, ZUS, Polskiego Funduszu Rozwoju, skarbówki i urzędów wojewódzkich  o zapoznanie się z tezami przedstawionymi w objaśnieniach i ich uwzględnienie w praktyce.