- Pracownik został zwolniony z pracy za wypowiedzeniem. Przez okres wypowiedzenia świadczy pracę. W tym czasie zakład pracy został przejęty przez nowego pracodawcę. Czy w tej sytuacji ta osoba zostanie przywrócona do pracy? – pyta czytelniczka.

Czytaj także: W jakim czasie i trybie przejęty pracownik może rozwiązać umowę o pracę

Zgodnie z art. 231 kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że pracodawca, który przejął zakład pracy lub jego część, staje się stroną wszelkich czynności prawnych podjętych przez dotychczasowego pracodawcę. Jeżeli więc „stary" pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę, a termin jej rozwiązania przypadnie już po przejęciu zakładu pracy, „nowy" pracodawca musi uznać taką czynność prawną za wiążącą również jego. Jedyną możliwością uchylenia skutków prawnych wypowiedzenia jest zgodne porozumienie nowego pracodawcy i przejętego pracownika.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment wyroku Sądu Najwyższego z 13 maja 1998 r. (I PKN 101/98, OSNP 1999/10/ 332): „Przejęcie części zakładu pracy w trybie art. 231 § 1 k.p. w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę powoduje, że nowy pracodawca, wstępując z mocy prawa w uprawnienia i obowiązki poprzedniego pracodawcy, jest związany wypowiedzeniem umowy o pracę, jeżeli nie dokona czynności zmierzających do jego cofnięcia przed datą rozwiązania stosunku pracy".

Wątpliwości może nastręczać art. 231 § 6 k.p. W myśl tego przepisu, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Jednak ta sytuacja różni się od opisanej. W analizowanym przypadku wypowiedzenie nastąpiło przed przejściem zakładu na innego pracodawcę i nie może być uznane za spowodowane zmianą pracodawcy.

Anna Telec radca prawny prowadzi Kancelarię Prawa Pracy