- Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad otwarciem biura podróży. Informacje, które znajduję w internecie, nie są jednak jednoznaczne. Proszę potwierdzić wiadomości, które udało mi się do tej pory zdobyć. Czy chcąc otworzyć biuro podróży, które będzie oferowało wycieczki dla osób z Polski oraz z zagranicy tylko na terenie Rzeczypospolitej, należy wykupić sumę gwarancyjną o wysokości 7500 euro? Interesuje mnie również kwestia sposobu uiszczania tej opłaty. Właściciel jest zobowiązany zapłacić całą tę kwotę czy zakład ubezpieczeniowy wylicza składkę? Jeśli jest to składka, to jakiej jej wysokości można się spodziewać? Mam też pytanie na temat typu organizacji, która może otworzyć biuro podróży. Jeśli nie chciałabym czerpać z tego zysku, lecz jedynie organizować wyjazdy dla młodzieży, czy istnieje możliwość działania w formie stowarzyszenia non profit?

Biura podróży muszą zabezpieczyć klientów na wypadek swojej niewypłacalności. Mogą to zrobić na kilka sposobów: wykupując gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową albo ubezpieczenie na rzecz klientów. W praktyce prawie zawsze wybierają gwarancję ubezpieczeniową, gdyż jest ona dla nich najkorzystniejsza i najtańsza.

Wystawiając gwarancję, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia uprawnionemu podmiotowi określonej kwoty, jeżeli biuro, które wykupiło gwarancję, nie wywiąże się z umowy. Wysokość sumy gwarancyjnej to kwota, do jakiej odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez touroperatora powstanie konieczność pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju lub konieczność zwrotu pechowym klientom wpłat za niezrealizowane lub tylko częściowo zrealizowane usługi turystyczne.

Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do touroperatorów rozpoczynających działalność wynosi równowartość 7500 euro – jeżeli organizują wyjazdy na terytorium Polski oraz krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego.

Właściciel biura podróży nie wpłaca tej kwoty, ale płaci zakładowi ubezpieczeń składkę. Wysokość składki zależy od wielu czynników, czyli od rodzaju działalności, ceny imprez turystycznych, zakresu terytorialnego działalności, głównych kierunków wyjazdów turystycznych, charakteru imprez, liczby klientów, doświadczenia w działalności organizatora turystyki, sytuacji finansowej ubezpieczonego (zwłaszcza wysokości przychodów), dotychczasowej historii ubezpieczeniowej.

Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.) określa warunki, na których można założyć stowarzyszenie. Stosownie do art. 2 ustawy stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Jednak do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Zgodnie z art. 9 wymienionej ustawy osoby w liczbie co najmniej 15, które chcą założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.